Prázdniny bez alkoholu - rodičom hrozí pokuta

S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti.

Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa „na ulici“ a skončí v nevhodnej spoločnosti.

Riziko nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo dokonca drog. Negatívne príklady totiž nebezpečne priťahujú a posmešky či nátlak partie sú často prvým krokom k vzniku problémov.

Zmenili sa aj zákony. Zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži už nie je len na predajcoch či iných osobách. Podľa novely zákona už osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje, alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Maloletí, mladší ako 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákazu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur, za porušenie zákazu požívania alkoholu mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch môže obec uložiť aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V tomto zmysle boli rozšírené aj právomoci MsP, ktorá bude počas leta dodržiavanie uvedených ustanovení pravidelne kontrolovať. Upozorňujeme preto rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia voľný čas, tento záujem sa určite oplatí.

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        

náčelník MsP Prievidza

Alkohol

Hlavné menu