Prvá časť: Ťažba úžitkových nerastov v Hornonitrianskom regióne.

Prvá časť: Pre vzbudenie záujmu o históriu regiónu  Hornej Nitry, nech prispeje aj tento malý exkurz do histórie ťažby nerastných surovín v regióne Hornej Nitry.

Mikuláš Mišík v historickom zborníku kraja o osídlení tohto regiónu píše, že bolo hlavne v štrnástom storočí. Na šesť rokov uprázdnený uhorský trón bol v roku 1307 zvolený za kráľa len osemnásť ročný Karol Robert. Bol to ambiciózny kráľ z rodu Anjouovcov. Podporoval osídľovanie, Tatármi vyľudnených regiónov na slovenskom území, nemeckými obyvateľmi, ktorí sa vyznali v ťažbe a spracovaní rúd. Potreboval najmä zlato, lebo v roku 1325 zaviedol spoločnú menu  razením Uhorských zlatých florenov. Preto písomnou listinou napísanou v roku 1337 na Vyšegrade  zaviedol zemepánsku banskú slobodu vyhľadávania a ťažby rúd na  pozemku majiteľa. Majiteľ pozemku za získaný kov ( hlavne zlato,  striebro, ale aj meď a železo ) platil kráľovi naturálny odvod banskej dane „ Urburu “. Kráľ tieto kovy aj vykupoval prostredníctvom Kráľovskej grófskej komory ( komorné grófstva), a tu tiež získaval určité percento z ceny kovu.  V tej dobe, na našom území, takáto komora bola striedavo v Banskej Štiavnici - Kremnici a Gelnici - Smolníku.

Do tejto doby sa datujú aj začiatky ťažby zlata na Hornej Nitre. Naväzuje to na  rok 1337. Začalo ryžovanie zlata v potoku Chvojnica pod Malou Magurou na pozemkoch rodiny Bošaniovcov. Neskôr aj v Malinovej a v okolí. Na tomto zlatonosnom území vzniklo už v roku 1330 organizačné banícke centrum Nitrianske Pravno v tej dobe aj ako Zlaté Pravno. Tu sa získané zlato tavilo do zlatých tehličiek. Aj vďaka tomu, Nitrianske Pravno bolo vybudované ako pekné dobové mestečko. Najväčší rozmach v ťažbe zlata zaznamenal tento región v rokoch 1458 až 1490. Bolo tu vyrazených veľa štôlní a malých šacht, ktoré mali svoje mená. O výnosoch ťažby je malo záznamov. Dôveryhodný je z roku 1648, ktorý hovorí o ročnom výnose 700 gramov zlata. Najdlhšie sa kopalo vo chvojnických  štôlňách Makeschrego a Kinstregola, ktoré boli živé ešte v roku 1722, ale bez väčšieho úspechu. Malo úspešné boli aj obnovené pokusy  v rokoch 1912 až 1941.

Tažba

Lacné zlato zo zámoria potlačilo do úzadia záujem o podrobnejší prieskum v okolí Malej Magury. Ale poklady zeme tam spia a čakajú na záujemcov.

Ďalší exkurz do histórie baníctva na Hornej Nitre bude o ťažbe galenitových a strieborných rúd v okolí Temeša a Čavoja na opačnej  stane Malej Magury.

Pripravil člen Hornonitrianskeho baníckeho spolku ľ.j.

Hlavné menu