Stánky pred OD Prior v Prievidzi skončili

V týchto dňoch sa finalizuje trojročný proces odstraňovania predajných stánkov v centre mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky pod predajnými stánkami boli v minulom volebnom období odpredané do súkromného vlastníctva, čo spôsobilo zdĺhavosť celého procesu. Jeden stánok z tohto priestoru už odstránený bol.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vykonal štátny stavebný dohľad už v marci 2013. Stavebným dohľadom boli postupne kontrolované všetky predajné stánky medzi budovami OD Prior a budovou ROC, ktorú obyvatelia nazývajú „Titanik“. Na základe predložených, resp. nepredložených podkladov, nariaďuje stavebný úrad odstránenie predajných stánkov. „Niektorí vlastníci stánkov nemali žiadne povolenie, niektorí mali dočasné, viazané k určitému dátumu, niektorí mali stavebné povolenie dočasné, viazané k presne určenej nájomnej zmluve s vlastníkom pozemku. Počas trvania nájomného vzťahu sa zmenil vlastník pozemku, ako aj vlastníci predajných stánkov“, opísala podrobnosti štátneho stavebného dohľadu primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala „všetky predajné stánky, až na jeden nariadi stavebný úrad odstrániť.“

Ide o súkromný pozemok. Jeden stánok už odstránili

Celý proces komplikuje fakt, že predajné stánky sa nachádzajú na súkromnom pozemku. „V prípade odstraňovania stánkov, išlo a stále ide o veľmi náročný proces. Veľkou chybou bolo, že bývalé vedenie mesta pozemky v tejto lokalite odpredalo súkromnému vlastníkovi. Teraz sa predmetné stánky nachádzajú na súkromnom pozemku. Dosah na vzhľad uvedených stánkov tak máme v súčasnosti minimálny, ale naša snaha nie je márna. Jeden z predajných stánkov už ale bol odstránený. Ide o výsledok nášho trojročného snaženia zlepšiť a zestetizovať priestor v centre mesta“, uzavrela Macháčková.

Proces odstraňovania prebieha ďalej

Konania prebiehajú individuálne s každým stánkom a nie sú ku dnešnému dňu právoplatne ukončené. Jednania prebiehajú časovo rôzne, pretože vlastníci stánkov využívajú všetky zákonné možnosti k oddialeniu rozhodnutia. Napríklad nepreberajú poštu, odvolávali sa voči rozhodnutiam alebo menia adresu. V prípade každého stánku  sa postupuje individuálne.

Prehľad postupu

Stánok č.1. Ide o stánok, ktorého vlastník  nevykonal rozhodnutie o odstránení stavby. Lehota pritom uplynula dňa 20.01.2014. Dňa 28.01.2014 bol spisový materiál odstúpený na prerokovanie právnej kancelárii za to, že vlastník stavby v určenej lehote nevykonal rozhodnutie o nariadení odstrániť stavbu. Po konzultáciách s právnou kanceláriou MsÚ sa výkon rozhodnutia bude zabezpečovať postúpením  súdnemu exekútorovi. Rovnako sa bude postupovať pri všetkých predajných stánkoch.

 

 • Stánok č.13 je nariadený odstrániť do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, rozhodnutie je právoplatné od 13. februára 2014. Po odvolaní už nie je možné podať ďalšie odvolanie.
 • Stánok č.11, lehota na odstránenie stánku uplynula 20.februára 2014. Vlastníkovi stánku bola zaslaná posledná výzva pred odoslaním súdnemu exekútorovi.
 • Stánok č.10 je nariadený odstrániť do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
 • Stánok č.14 je nariadený odstrániť rozhodnutím z 12. februára 2014.  
 • Kontajnerový stánok zo zadnej strany OD PRIOR je nariadený odstrániť z dňa 31.januára 2014. Jeho vlastník podal odvolanie a v súčasnosti beží doplňujúce konanie po odvolaní.
 • Drevený stánok zo zadnej strany OD PRIOR  je taktiež nariadený odstrániť rozhodnutím zo dňa 28. januára 2014. Toto rozhodnutie si majiteľ prevzal 12.februára 2014, a k dnešnému dňu nebolo podané odvolanie. Dňa 27.februára 2014 tak nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Lehota na odstránenie tohto stánku tak je 60 dní.
 • Stánok č. 9 je vydané rozhodnutie zo dňa 28.februára 2014 o nariadení odstrániť stánok.
 • Stánok č. 12 sa postupne odstraňuje.

 

 • Stánok č. 5 v tomto prípade po procesnom postupe bude vydané rozhodnutie o nariadení odstrániť stánok.

 

 • Stánky č. 6, 7, 8 v ich prípade bolo vydané nariadenie na odstránenie stavby dňa 11.marca 2014.

 

 • Stánky č. 3, 4 v týchto prípadoch bude vydané nariadenie na odstránenie stavby v priebehu 12. týždňa.

Proces odstraňovania predajných stánkov je zložitý a zdĺhavý. Faktom však je, že viacerí predajcovia svoju činnosť už ukončili a prevádzkarne v stánkoch sú zavreté. Aj to nasvedčuje tomu, že proces mesta smerujúci k estetizácii centra  Prievidze je úspešný. 

Hlavné menu