Tváre mesta - udeľovanie ocenení - všetci ocenení

Mestskými oceneniami si chce mesto Prievidza uctiť významné osobnosti a inštitúcie, ktoré napomohli v propagácii mesta a aktívne sa podieľali na jeho rozvoji. Slávnostné odovzdávanie ocenení bude súčasťou osláv výročí mesta Prievidza v budúcom roku – slávnostne budú odovzdané na akadémii 31. januára 2013.

Prvé zo série kultúrnych podujatí na ktorých si budeme pripomínať tieto udalosti bolo udeľovanie ocenení pod názvom Tváre mesta. V rámci tohto galaprogramu sa odovzdávali dve čestné občianstva, ceny mesta Prievidza. Okrem týchto ocenení predstavitelia mesta odovzdajú na slávnostnom galaprograme aj cenu primátorky mesta a 15 pamätných a ďakovných listov.

Prinášame zoznam ocenených:

Ďakovný list mesto Prievidza udeľuje za zásluhy o zveľaďovanie mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta. Všetkých menovaných prosíme, aby prišli na javisko. Ďakovný list bude udelený:

 1. Norbert Burkuš – za dlhoročnú prácu s mládežou v rámci Tanečného klubu Fantastic ELKO a za reprezentáciu mesta Prievidza na celoslovenských i medzinárodných tanečných súťažiach
 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti gastronómie a propagáciu mestskej časti Necpaly
 3. Eva Fulajtárová – za dlhoročnú dobrovoľnú pomoc sociálne a telesne znevýhodneným obyvateľom mesta Prievidza
 4. Milan Paluš – za viac ako 50-ročnú dokumentačnú činnosť v meste, propagáciu mesta a podiel na aktívnom spoločenskom živote seniorov
 5. Anna Sabová – za odhaľovanie nepoznaných a zabudnutých osobností Prievidze
 6. Ľudovít Škultéty – za dosiahnuté úspechy v športe a vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku a v zahraničí
 7. Dárius Štrba – za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti tanca a tanečných projektov
 8. Tibor Tulík – za dlhoročnú aktivitu na úseku občianskej obradnosti, seniorských aktivít a vedenie speváckej skupiny JASS
 9. Ars Preuge, o. z. – za realizáciu podujatí v oblasti alternatívnej kultúry a vytvorenie priestoru pre realizáciu tvorivých podujatí a workshopov, cenu prevezme Veronika Ľahká
 10. Bartolomej, časopis prievidzskej farnosti – za 20 ročníkov vydávania farského časopisu rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto, cenu prevezme redaktorka Anna Gálová
 11. Berkat Slovensko, o.z.  – za informovanie verejnosti o ľudských právach vo svete prostredníctvom organizácie festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet Prievidza, cenu prevezme pán Ivan Sýkora
 12. Folklórny súbor Senior Vtáčnik – za dlhoročný prínos v oblasti zachovania ľudových tradícií a folklóru, cenu prevezme členka súboru Katarína Bajanková
 13. Filmový klub ´93 – za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a získané úspechy v národných súťažiach, cenu prevezmú Peter Šiposs a Ján Teslík
 14. Kongregácia Dcér Božskej lásky – za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoj duchovných hodnôt obyvateľov mesta Prievidza, cenu prevezme sestra Christiána Števárová, provinciálna predstavená
 15. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Prievidza – za rozvoj demokratického a humánneho odkazu  národnooslobodzovacieho boja v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR

Fotogaléria Tváre mesta - udeľovanie ocenení tu

Pamätný list mesto Prievidza udeľuje pri príležitosti životného jubilea, výročia alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho propagácii. Pamätný list dnes prevezme:

 1. Bernard Leporis – za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza pri občianskej obradnosti a  prácu s mládežou v hudobnej oblasti
 2. Anna Šošovicová  – za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza pri občianskej obradnosti a  prácu s mládežou v hudobnej oblasti
 3. Vladimír Štefan – pri príležitosti 70. narodenín za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza pri občianskej obradnosti a prácu s mládežou v hudobnej oblasti
 4. Tatiana Supeková – za zaslúžilú a svedomitú prácu v Dennom centre Píly a prácu so slabozrakými a nevidiacimi
 5. Etela Straková – za zaslúžilú a svedomitú prácu v Dennom centre Píly
 6. Filoména Šedajová – za zaslúžilú a svedomitú prácu v Dennom centre Píly
 7. Roman Turcel – za aktívnu spoluprácu v spoločensko-umeleckej oblasti a úspešnú propagáciu mesta Prievidza
 8. Country Limit Club -  pri príležitosti 20. výročia za propagáciu mesta a dosiahnuté úspechy, Cenu prevezme líder skupiny sestra pán Stanislav Granec.

u

 1. DIVADLO „A“ – za 60 rokov činnosti, vzornú dlhoročnú reprezentáciu a spoluprácu s mestom Prievidza, cenu prevezme dlhoročná členka súboru pani Anna Nedeljaková
 2. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – za dlhoročnú spoluprácu a prispievanie k rozvoju vzdelanosti obyvateľov mesta Prievidza, cenu prevezme riaditeľka Mgr. Sylvia Myšiaková
 3. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – za dlhoročnú spoluprácu na ochrane kultúrneho dedičstva, vytváranie kultúrno-vzdelávacích príležitostí a propagáciu mesta Prievidza, cenu prevezme riaditeľka PhDr. Iveta Géczyová
 4. Olympijský klub Prievidza – za dlhoročnú spoluprácu pri organizácii športových podujatí a presadzovanie olympijských myšlienok v meste Prievidza, cenu prevezme predseda Vladimír Revický
 5. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – za spoluprácu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, cenu prevezme riaditeľka Mgr. Ľudmila Húsková
 6. Územný spolok Slovenského červeného kríža - za dlhoročnú spoluprácu s mestom, cenu prevezme Bc. Renáta Lukáčiová

     15. Vojtech Bartko – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúry a organizovania kultúrno-spoločenských podujatí

Cena primátora mesta bude udelená:

 1. pánovi Richardovi Fodorovi – za dlhoročnú propagáciu mesta v rámci partnerských vzťahov Prievidze s talianskym mestom Luserna San Giovanni

Pán Fodor je odborným pracovníkom  Zariadenia pre seniorov. Od roku 1992 sa aktívne venuje zahraničnej spolupráci s talianskym mestom Luserna San Giovani prostredníctvom športu i tlmočníckej činnosti.  Jeho spolupráca  prispela  k uzatvoreniu zmluvy o partnerských vzťahoch  medzi Prievidzou a Lusernou San Giovani.

 1. pánovi Lukášovi Grešnerovi – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie

Pán Lukáš Grešner – je prievidzský fotograf, ktorý sa snaží svojou činnosťou zatraktívniť mesto Prievidza i jeho okolie prostredníctvom rôznych publikácií. Viac ako pätnásť rokov sa záujem tohto Prievidžana sústreďuje nielen na zachytávanie súčasnej krásy mesta, jeho tajomných zákutí a prírodných scenérií, ale aj na odhaľovanie a sprístupnenie nepoznanej histórie mesta Prievidza svojím fotoobjektívom. Aktívne sa podieľa na tvorbe prezentačno-propagačných materiálov, množstva pohľadníc, kalendárov  a je tiež spolutvorcom „Galérie mesta Prievidza“  trvalo inštalovanej  v priestoroch Mestského úradu v Prievidzi. 

 1. pánovi Štefanovi Gürtlerovi – za iniciatívu pri výstavbe športových zariadení v meste Prievidza

Pán Štefan Gürtler  - v mladosti bol aktívnym futbalistom hrajúcim  za Prievidzu, Žilinu a Bratislavu. Neskôr sa  ako bývalý telovýchovný funkcionár  zaslúžil o výstavbu športovísk v našom meste. Ako bývalý dlhoročný riaditeľ podniku Pórobetón Zemianske Kostoľany sa zaslúžil o výstavbu nášho mesta.  V súčasnosti sa živo zaujíma o  dianie v našom meste.

 1. pánovi Rastislavovi Havaldovi (in memoriam) – za presadzovanie demokratických princípov v občianskej spoločnosti mesta Prievidza. Cenu za pána Havaldu prevezme matka Mária Havaldová. Pán Rastislav Havalda – významná osobnosť ponovembrových udalostí v meste Prievidza. Po roku 1989 aktivizoval predovšetkým mladých ľudí v boji za presadzovanie demokratických myšlienok v spoločnosti. Bol autorom a organizátorom stretnutí mládeže s ponovembrovými lídrami.  Pán Havalda zomrel v roku 2008.
 1. pán Ješajahu Andrej Jelinek – za dokumentáciu a spracovanie dejín Židovstva v meste Prievidza. Cenu za pána Jelíneka prevezme Ing. Erik Kližan.

Pán Yeshayahu Andrej Jelínek – rodák z Prievidze, ktorý sa v roku 1949  spolu s rodičmi odsťahoval do Izraela, kde vyštudoval históriu a sociológiu. Oblasťou jeho záujmu bolo obdobie Slovenskej republiky a dejiny židovstva vo východo- a stredoeurópskom priestore. Prednášal na univerzitách v USA, Izraeli a Nemecku. Je autorom množstva monografií, zborníkov a štúdií. Prievidzu, ako svoje rodisko, často vyzdvihuje a spomína vo svojich dielach nakoľko osobne tu prežil ťažké obdobie II. svetovej vojny. Záujem o svoje rodisko zavŕšil svojou poslednou monografiou s názvom  Jedno storočie v Prievidzi, pri tvorbe ktorej bol iniciátorom a vedúcim autorského týmu.

 1. pánovi Michalovi Krajčíkovi – za výrazný podiel na rozvoji mesta Prievidza

Cenu za pána Krajčíka prevezme pán Štefan Gurtler.

Pán Michal Krajčík – je dobre známy najmä staršej generácii Prievidžanov. Od roku 1970  takmer 20 rokov vykonával funkciu predsedu vtedajšieho mestského národného výboru a pôsobil vo viacerých verejných funkciách. Aj vďaka nemu má Prievidza svoju dnešnú architektonickú podobu. Počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu MsNV bol iniciátorom a zaslúžil sa o nadviazanie partnerských vzťahov s nemeckým mestom Ibbenbüren, ktoré trvajú dodnes. Možno málokto z nás vie, že pán Michal Krajčík bol tiež aktívnym  prievidzským futbalistom a aj vďaka nemu nielen futbal, ale i iné športové kluby v meste  mali „zelenú“  a dodnes stavajú na základoch položených počas  jeho verejného pôsobenia.

 1. pán Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza

Pána Ján Sabo   je  prievidzskej verejnosti známy  ako neúnavný a dlhoročný bádateľ histórie mesta Prievidza. Svoje poznatky publikoval vo viacerých dielach s historickou tematikou. Od roku 2004 uverejňuje svoje články o histórii mesta Prievidza v časopise Prievidzský občasník. Patrí medzi zakladajúcich členov Klubu Bôbarov - rodákov mesta Prievidza a Klubu priateľov histórie.

 1. pánovi Júliusovi Uríkovi – za občianske a samosprávne aktivity v prospech obyvateľov mesta Prievidza

už 35 rokov pracuje v prospech obyvateľov mesta Prievidza. V minulosti bol aktívny ako člen občianskych výborov  Mestského národného výboru. V súčasnosti pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva. Pán Urík patrí aj medzi dlhoročných darcov krvi a za svoje zásluhy získal Diamantovú Janského plaketu.

 1. pán Vít Zajac – za dlhoročnú aktívnu činnosť zameranú na vykonávanie priaznivej klímy pre prevenciu a podnecovanie verejnosti k viktimačnej prevencii

Pán Mgr. Vít Zajac – od roku 1992 je príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi. Z pozície koordinátora preventívnych aktivít  mestskej polície sa podieľa na tvorbe a realizácii množstva preventívnych projektov. Svojím konaním sa výrazne podieľa na vytváraní pozitívneho ohlasu verejnosti  na pôsobenie  mestskej polície.

   

 1. pán František Zlocha – za zásluhy na rozvoji lietania a leteckého športu v meste Prievidza

Pán František Zlocha  –  je od mladosti spájaný s lietaním. Prvýkrát vyletel k oblakom ešte ako štrnásťročný chlapec a neskôr dosiahol kvalifikáciu obchodného pilota. V súčasnosti pôsobí ako predseda Aeroklubu Prievidza, ktorý bol založený v roku 1950. Počas svojej kariéry sa stal spoluorganizátorom množstva súťaží  organizovaných na Letisku v Prievidzi.

Ďalšou kategóriou ocenení je Cena mesta Prievidza (in memoriam), ktorú mesto udeľuje:

 1. pánovi Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych služieb pre ľudí bez domova v Prievidzi. Cenu pána Gašparíka prevezme manželka Jarmila Gašparíková. Empatia, láska k blížnym a hlboké  sociálne cítenie pána  Štefana  Gašparíka sa počas jeho života najvýraznejšie prejavovali v aktivitách  v oblasti  poskytovania služieb ľuďom v núdzi  a v opatrovateľskej starostlivosti. Má zásluhy za dlhoročné vedenie prievidzskej charity.  Mnohí sme ho poznali i ako poslanca mestského zastupiteľstva a člena zboru pre občianske záležitosti v Prievidzi. Pán Gašparík zomrel v roku 2011.
 1. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu. Cenu mesta preberie syn Milan Kormaňák.

Inžinier Ivan Kormaňák  bol jedným zo zakladateľov zápasníckeho športu nielen v okrese Prievidza, ale aj na Slovensku.  Za svoje športové výsledky a zásluhy  bol zvolený za reprezentačného trénera niekdajšieho Československa. V roku 1968 sa ako reprezentačný tréner vo voľnom štýle zúčastnil olympijských hier  v Mexiku.  Vychoval množstvo úspešných reprezentantov, bol funkcionárom najvyšších zväzových orgánov, metodikom  a tiež iniciátorom vzniku  mesačníka Slovenský zápasník. Za svoju športovú činnosť bol ocenený titulom Vzorný tréner, majster športu i cenou Fair play.  Päťkrát bol vyhlásený za trénera roka v okrese Prievidza. Pán Kormaňák nás navždy opustil  len pred pár mesiacmi, v auguste  minulého roku.

 1. Prof. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu. Cenu mesta prevezme syn Július Liebenberger. Obľúbený stredoškolský profesor Emil Liebenberger  bol počas svojho plodného života vynikajúcim  pedagógom a  zanieteným hudobníkom.  Mal podstatnú zásluhu na objavení mnohých speváckych talentov, ktoré sa prejavili vo svete opery nielen na Slovensku. Založil miešaný spevácky zbor prievidzských učiteľov Rozkvet.  Bol tiež zakladateľom  prvého spevokolu prievidzského gymnázia, ktorý i dlhé roky odborne viedol. Pán Liebenberger zomrel  v roku 1998.
 1. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu .  Cenu mesta prevezme syn Juraj Pasovský. Vynikajúci pedagóg,  športovec, jeden zo zakladateľov basketbalu a basketbalových tried, dlhoročný úspešný tréner venujúci sa mladej generácii  a basketbalový funkcionár Prievidze. Aj týmito  slovami môžeme predstaviť  nášho ďalšieho oceneného in memoriam – pána Juraja Pasovského  staršieho. Mnohí z nás ho poznali i ako dlhoročného prievidzského hráča a úspešného reprezentanta Československa v basketbale. Pán Pasovský zomrel v roku 2011.
 1. pánovi Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze a priblíženie výtvarného umenia širokej verejnosti. Cenu mesta za pána Vysočana prevezme jeho vnučka Natália Topoľská.

Mnohostranný výtvarník, grafik, prievidzský rodák, vysokoškolský pedagóg, skromný človek.

Tieto prívlastky výstižne charakterizujú život a rozsiahlu tvorbu Imricha Vysočana. Po skončení vysokej školy v r. 1948 patril do skupiny mladých výtvarníkov, ktorí vytvárali základy povojnového moderného slovenského výtvarného umenia.  Patril medzi zakladateľov Umeleckej besedy Slovenska. Po 30-ročnom aktívnom pôsobení vo výtvarnej obci a  pedagogickej činnosti na vysokej škole výtvarných umení a Stavebnej fakulte  SVŠT v Bratislave, sa v roku 1975 vrátil do rodnej Prievidze.    Prievidzské obdobie jeho života a rozsiahlej výtvarnej tvorby bolo najplodnejšie na poli voľnej komornej tvorby. Podnetom mu boli z detstva obľúbené zákutia a dominanty veží prievidzských kostolov. Vo veľkorozmerných olejomaľbách zanechal pre ďalšie generácie zachovanú históriu vzbury prievidzských žien či pôvodnú, dnes už nezachovanú  architektúru mesta.

Majster Vysočan širokej odbornej a laickej verejnosti zanechal okrem obrazu výrazne tvorivého života aj rozsiahlu výtvarnú tvorbu prezentovanú stovkami diel monumentálnej tvorby, olejomalieb, akvarelov, kresieb, grafiky a štúdií. Tvoria súčasť zbierkových fondov slovenských a zahraničných galérií, súkromných zberateľov aj mnohých nás – Prievidžanov.

Zomrel v roku 1994.

pánovi Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov 

Svoje detstvo a mladosť prežil pán Pavol Barabáš –  milovník prírody,  svetoznámy cestovateľ a medzinárodne najúspešnejší slovenský dokumentarista,   v Prievidzi. Absolvoval  štúdium  zvukovej a obrazovej techniky na Vysokej škole technickej  v Bratislave. Prostredníctvom svojich cestovateľských aktivít významným spôsobom popularizuje potrebu environmentálnej výchovy mladej generácie. Za svoje filmy, vďaka ktorým môže divák spoznať život ľudí v extrémnych podmienkach na všetkých kontinentoch, ale i nádheru nášho  horstva či iných kútov zeme,  získal viac ako 180 ocenení na domácich i zahraničných prehliadkach. Venuje sa i tvorbe televíznych reklám a propagačných filmov.

Mgr. Danielovi Hevierovi – za celoživotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládež a dospelých. Cenu pána Heviera prevezme jeho celoživotný priateľ PeadDr. Dušan Schut.

Významný a mimoriadne tvorivý slovenský literát pán Daniel Hevier  prežil tiež svoje detstvo a mladosť v Prievidzi. Je absolventom   tunajšieho gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského,  počas  štúdia ktorého debutoval  v roku 1974 básnickou zbierkou Motýlí kolotoč. Dnes sa radí k významným  slovenským básnikom,  prozaikom, dramatikom, scenáristom, textárom, esejistom a prekladateľom. Je známy aj vďaka svojej bohatej literárnej  tvorbe pre deti a mládež. Vedie vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal vyše 100 titulov.  Spolupracuje s rozhlasom a televíziou, príležitostne prednáša na vysokých školách a málokto možno vie, že sa venuje i výtvarnému umeniu, autorskému divadlu a interpretácii vlastných piesní. Je priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a e-learningové tvorivé písanie on line.

     

 1. pánovi Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju futbalu v meste Prievidza

Svoju hráčsku kariéru odštartoval vo veku 18 rokov vo futbalovom klube Baník Prievidza, ktorý priviedol do celoštátnej druhej ligy.  Neskôr pôsobil v Dukle Banská bystrica a 11 sezón v Interi Bratislava.  Bol  účastníkom  Majstrovstiev sveta v Mexiku v roku 1970 a olympijských hier v Mexiku v roku 1968.  V česko-slovenskej reprezentácii odohral 19 zápasov, počas ktorých si pripísal 6 gólov. V I. futbalovej lige bol dvakrát kráľom strelcov. Športová verejnosť ho pozná i ako niekdajšieho asistenta trénera Interu Bratislava, asistenta slovenskej reprezentácie a trénera reprezentácie do 21 rokov.

 1. Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce na environmentálnom projekte EKOROK. Cenu za spoločnosť prevezme riaditeľ závodu v Prievidzi Michal Ružek a prokurista Ing. Jozef Mokrýza hospodársky rozvoj mesta a 10 Spoločnosť je poprednou svetovou potravinárskou firmou podnikajúcou v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu. Jej história sa začína písať v roku 1918. Znárodnenie priemyslu v roku 1948 prerušilo  kontinuitu podnikania Nestlé a firma sa  na územie Československa vrátila až v roku 1992. Privatizovala  štátny podnik Carpathia v Prievidzi a dnes, s názvom Nestlé Slovensko, s. r. o.,  je najväčším slovenským výrobcom  a exportérom kulinárskych výrobkov  pod značkami Maggi a Carpathia. Pre Prievidzu je tunajší výrobný závod dôležitý  ešte v jednom: V roku 2012  spoločnosť už po deviatykrát finančne podporila  realizáciu projektu Ekorok s Nestlé Slovensko, ktorý je zameraný  na environmentálnu výchovu  mladej generácie. Tým je spoločnosť významným partnerom mesta Prievidza.
 1. pánovi Tadeášovi Walovi – za celoživotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo vedecko-technickej činnosti

Nadšenec lietania, ktorému sa splnil sen. Letecký konštruktér, pilot, reprezentant ČSSR v bezmotorovom lietaní, dvojnásobný účastník plachtárskych pretekov sveta, držiteľ štyroch národných rekordov, od roku 2008 nositeľ  mimoriadnej ceny za celoživotné dielo Krištáľové krídlo. Pán Tadeáš Wala  je tiež konštruktérom banských zariadení , bezmotorových a motorových lietadiel, z ktorých najznámejšie je WT – 9 Dynamic, patriace vo svojej triede medzi svetovú špičku. S jeho menom je logicky spojené prvé sériovo vyrábané  ultraľahké lietadlo zostrojené práve v Prievidzi. Lieta a predáva sa do 35 krajín sveta.

Čestné občianstvo mesta Prievidza bude udelené:

pánovi Jozefovi Lohyňovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti športu

Keď sa ako 11-ročný prvýkrát postavil na zápasnícku žinenku, možno ani sám netušil, že po rokoch, vďaka  svojej vôli, sile a tvrdej športovej drine dosiahne méty najcennejšie. A vďaka nim pozná pána  Jozefa  Lohyňu, bývalého zápasníka vo voľnom štýle,  celý športový svet. Vyrastal v meste Prievidza a je odchovancom zápasníckeho oddielu Telovýchovná jednota  Baník Prievidza. 15 rokov pôsobil v reprezentácii a počas svojej športovej kariéry sa zúčastňoval na všetkých významných domácich, európskych a svetových podujatiach. Vďaka svojim úspechom  na olympijských hrách v Soule – 3. miesto, Barcelone – 5. miesto a Atlante – 4. miesto a mnohých ďalších zápasníckych súťažiach,   sa zaradil  medzi najvýznamnejších  športovcov Slovenskej  i bývalej Československej republiky. Je majstrom sveta z roku 1990 v Tokiu, patria  mu tituly Zaslúžilý majster športu, Najlepší zápasník 100 rokov zápasenia, Najúspešnejší športovec ČSFR, hrdí sa Cenou Fair play – rytier športu a je Najlepším slovenským zápasníkom storočia.   V súčasnosti žije so svojou rodinou v Bratislave a dodnes je vzorom pre svojich nasledovníkov.

pánovi Miloslav Mečířovi za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti športu

Bývalý  profesionálny  tenista Pán Miloslav Mečíř  patrí taktiež medzi najúspešnejšie       osobnosti  športu.  Časť    svojho života prežil v meste Prievidza.  Je tenisovým majstrom   sveta z roku 1987   vo štvorhre s Tomášom Šmídom a  na  olympijských hrách v    Soule v roku 1988   sa tešil    zo získania   kovu najvzácnejšieho – zlatej a taktiež   bronzovej medaily. V roku 1988 ho londýnsky Observer označil za najväčší svetový tenisový talent a v tom čase patril medzi desiatku najlepších hráčov planéty.   Počas svojej športovej kariéry vyhral i 11 titulov   ATP.  V súčasnosti je nehrajúcim  kapitánom    reprezentácie  Slovenskej republiky. So svojou rodinou žije v Bratislave.

Pán Miloš Mečíř, ktorému bolo udelené čestného občianstva Prievidze, je v týchto dňoch na Ukrajine, kde jeho zverenci hrajú DAVIS CUP s Ukrajinou. Ocenenie mu preto primátorka mesta odovzdá 22. februára pri príležitosti Vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta a okresu Prievidza, tu v sále domu kultúry, na ktoré prisľúbil po návrate z Ukrajiny účasť. Posielame pozdrav na Ukrajinu a držíme našim tenistom pod vedením Miloša Mečířa, nového čestného občana Prievidze, palce !

Fotogaléria Tváre mesta - udeľovanie ocenení tu

Hlavné menu