Úspešné projekty v meste Prievidza za rok 2014

Mestu Prievidza boli doposiaľ v roku 2014 schválené granty a dotácie na podané projekty prevažne kultúrneho charakteru v celkovej sume 32 147 €.

Mesto sa aj takýmto spôsobom snaží poskytnúť svojim obyvateľom kvalitnejšie kultúrne a umelecké vyžitie.

Nasledujúce projekty, na ktoré mesto získalo granty a dotácie boli doposiaľ vyhodnotené ako úspešné. Celková suma, ktorú mesto získalo na realizáciu spomínaných projektov predstavuje 32 147 €, pričom ďalšie podané žiadosti sa nachádzajú v štádiu hodnotenia.

Úspešné projekty za rok 2014:

  1. Audiovizuálny fond: 15 000€
  2. Ekopoli + Heineken: 4 000€
  3. Nadácia Volkswagen: 2 967€
  4. Night Art: 2 500€
  5. Senior Art III: 1 880€
  6. Na prievidzskom rínku: 1 700€
  7. Ekopolis+ Nestle: 1500€
  8. História v pohybe: 1 000€
  9. Nadáciia Allianz: 1 000€
  10. Tradičné umenie regiónu: 600€ - výška pridelenej dotácie/grantu

Popis jednotlivých úspešných projektov

Audiovizuálny fond

Názov projektu: Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema

Poskytnutá výška dotácie z Audiovizuálneho fondu: 15 000 €

Kofinancovanie: Mesto Prievidza - 2 360 €

Kofinancovanie: KaSS Prievidza  - 2 360 €

Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie technického zázemia/ozvučenie - projektor, plátno, server–prehrávač, pre realizáciu audiovizuálnych projektov v kinosále Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi (ďalej KaSS).  KaSS organizuje v oblasti audiovízie činnosť Filmového klubu ´93 s vyše 20-ročnou tradíciou. Ďalej sa ako spoluorganizátor podieľa na príprave filmových festivalov ako napr. Jeden svet, Febiofest, Slovenské filmobranie,  školské projekcie, nepravidelné projekcie pre seniorov, dospelých a podobne. Za rok 2013 zrealizovali 76 projekcii filmov súvisiacich s činnosťou Filmového klubu´93, s realizáciou filmových festivalov 7. Slovenské filmobranie, Febiofest, či Filmového festivalu Jeden svet – festivalu dokumentárnych filmov.

Všetky spomenuté projekcie prebiehajú v kinosále KaSS za nedostatočných technických podmienok a táto skutočnosť sa samozrejme podpisuje na kvalite projekcie. V Prievidzi však nie sú žiadne ďalšie dostupné priestory vo vlastníctve mesta či kraja, ktoré by poskytovali možnosť pre organizátorov festivalov realizovať projekcie za primeraných technických podmienok. Preto sú pre KaSS možnosti hosťovať ďalší zaujímavý festival alebo organizovať iný vo vlastnej réžii veľmi obmedzené.

Zámerom  projektu  je  výrazné zlepšenie technických podmienok realizácie projekcii filmových titulov pre verejnosť v meste Prievidza nielen pre KaSS, ale aj pre ďalších organizátorov, ktorým chýbajú na realizáciu svojich projekcií vhodné priestory.

 

Názov projektu:  Tradičné umenie regiónu

Cieľom projektu je prezentovať, oživovať a popularizovať pôvodné ľudové remeslá a tradície pre deti základných škôl, stredoškolákov a širokú verejnosť spojené s možnosťou vyskúšania si jednotlivých techník. Našim zámerom je vytvoriť raz za polroka rozmanité podujatie s pestrou ponukou umeleckých remesiel. Projekt je pokračovaním úspešného prvého a druhého ročníka, ktoré sme zrealizovali v roku 2012 a 2013.

Každé Umenie regiónu bude venované inému ročnému obdobiu a tradíciám. Podujatie v marci so symbolom jari sumarizovalo tradície, zvyky a remeslá viažuce sa na Fašiangy a Veľkú noc a Umenie regiónu v novembri bude popisovať zimné obdobie a s ním späté dušičky a Vianoce. Dôležitou súčasťou podujatie budú workshopy - dielne, kde si návštevníci budú mať možnosť vyskúšať jednotlivé remeslá.

 

Názov projektu: Night ART – večery s umením .

Zámerom projektu NightART - večerov s umením je na jednej strane podpora a prezentácia súčasnej amatérskej autorskej tvorby umelcov z regiónu hornej Nitry a na strane druhej komunikovanie a sprístupňovanie súčasnej tvorby týchto autorov mladým ľuďom - obyvateľom nášho regiónu, druhotne ďalej dospelým a seniorom. Zámer projektu zohľadňuje akútnu potrebu podpory umelcov, ktorí vyvíjajú umelecké aktivity v rôznych oblastiach, či už literárneho, dramatického, hudobného a iného umenia. Cieľom projektu je prostredníctvom realizácie šiestich multižánrových večerov - NightART-ov - inovatívnou a atraktívnou formou predstaviť súčasnú amatérsku tvorbu mladým ľuďom, vytvoriť priestor na obojsmernú konfrontáciu amatérskych umelcov a divákov, podnietiť diskusiu či výmenu názorov. Projekt sa bude realizovať na Námestí slobody počas letných mesiacov.

 

Názov projektu: História v pohybe

Zámerom projektu bola prezentácia histórie Mesta Prievidza atraktívnou a prístupnou formou obyvateľom a návštevníkom mesta. Cieľom projektu je rozvíjanie živej miestnej kultúry prostredníctvom umeleckých, dramatických i tanečných predstavení, ktoré  budú tvorivým spôsobom interpretovať zaujímavé momenty z histórie mesta a jeho okolia. Dramatické predstavenie bolo časovo rozvrhnuté do troch dní počas trvania Mestských dní.

Konkrétna realizácia História v pohybe mala podobu hraných historických prehliadok mesta v dobových kostýmoch na rôznych miestach námestia vo večerných hodinách. Atmosféra tak bola umocnená nie len divadelným osvetlením, ale i sviečkami a fakľami. Prvou prezentačnou formou podujatia bol veľkolepý sprievod mestom so všetkými účinkujúcimi, pozostávajúcich z mnohých umeleckých telies z celého regiónu (približne 70 účinkujúcich).

 

Názov projektu:  Seniorart III.

Cyklus stretnutí – tvorivých dielní divadla nadväzuje na jeho prvý a druhý ročník, ktoré sme zrealizovali v roku 2012 a 2013. Je zameraný na spracovanie spomienok a zážitkov, či priamo prežitých tráum seniorov a ich transformácia do divadelného tvaru za asistencie  pedagóga dramatickej výchovy a divadelníkov – členov Divadla „A“ v Prievidzi.

Cieľom ich stretnutí bude, aby skupina so svojim priateľským ovzduším pôsobila ako liečivý prostriedok - už samotným faktom, že každému účastníkovi umožní „byť videný a počutý“ a ich spomienky a zážitky budú predmetom vzájomnej interpretácie a divadelného spracovania od jednoduchej pantomímy, cez monológy a dialógy, až po akčné scény. Vyústením cyklu bude kratšie divadelné predstavenie prezentované najskôr v kruhu klubu a následne pred verejnosťou.

 

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo ďalšie projekty                                                                           

Mestské zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí schválilo viaceré body. V nasledovných článkoch prinesieme výber tých najdôležitejších tém.

 

Názov projektu: Uzly a nitky života

Celkový rozpočet projektu: 2 400 €

Požadovaná výška  z programu Zelená pre seniorov, Nadácia Orange: 1 700 €

Kofinancovanie   – Mesto Prievidza: 20,8% - 500 €

Kofinancovanie   – ARS PRO FEMINA , o.z. : 8,3% - 200 €

Projekt vychádza zo záujmu zdravotne postihnutých žien – senioriek – členiek jednotlivých základných organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi a Klubu dôchodcov Bôbar o systematické osvojenie si menej známych výtvarno – textilných a výtvarno-dekoratívnych techník na báze skupinovej práce a tvorby. Do edukačného cyklu sú zaradené:

-vybrané textilné techniky rozširujúce doterajšie spektrum tradičných techník o nové, menej známe techniky a postupy,

- výtvarno- dekoratívne techniky.

Edukačný program pozostávajúci z uvedených podprogramov bude realizovaný s týždennou frekvenciou striedavo v Klube dôchodcov Bôbar (textilné techniky) a v priestoroch Základnej organizácie SZZP v Prievidzi (výtvarno-dekoratívne techniky) tak, aby sa záujemkyne mohli v optimálnom prípade zúčastniť oboch cyklov. Všetky jednotlivé stretnutia programu budú mať charakter arteterapeutických tvorivých dielní zameraných nielen na podporu a uplatnenie zručností a kreativity účastníčok ale aj liečivý efekt z procesu tvorby. V rámci cyklu bude využitý odborný potenciál skúsených lektoriek a textilných výtvarníčok. Okrem toho budú na realizácii cyklu participovať členky združenia Ars pro femina ako asistentky pomáhajúce zdravotne postihnutým účastníčkam v zvládnutí výtvarno-technických postupov vybraných aktivít.

 

Názov projektu: Umenie pre život – arteterapia pre seniorov

Celkový rozpočet projektu: 2 500 €

Požadovaná výška  z programu Zelená pre seniorov, Nadácia Orange: 1 800 €

Kofinancovanie   – Mesto Prievidza: 20 % - 500 €

Kofinancovanie   – K- 2000, o.z. : 8 % - 200 €

Cieľom projektu je  podpora a integrácia psychofyzických funkcií osobnosti seniorov, s osobitným zreteľom na  jemnú motoriku, krátkodobú pamäť a pohybové zručnosti, nadviazanie kontaktov s kreatívnymi skupinami seniorov prichádzajúcimi do zariadenia zvonku,  s cieľom poskytnutia priaznivých emočných stimulov pre ich psychiku, podpora sebavedomia vyplývajúca z uplatňovania vlastnej kreativity - objavovanie skrytých, často zasunutých a potlačených schopností a zručností seniorov povzbudzovanie k ich vyjavovaniu a prezentácii pred ostatnými seniormi i verejnosťou, expresia, - vyjadrenie potlačených emócií a tráum prostredníctvom ich vkladania do farieb, tónov, výrazového pohybu, gesta, či mimiky a scénického stvárnenia (uplatnenie tzv. lateralizovaného prenosu) a napĺňanie potreby užších spoločenských kontaktov vnútri skupín, lepšieho vzájomného poznávania sa prostredníctvom spoločných kreatívnych činností.

V spolupráci s ergoterapeutom a sociálnymi pracovníkmi Zariadenia pre seniorov v Prievidzi uskutoční občianske združenie K-2000 v tomto zariadení cyklus arteterapeutických stretnutí zameraných na využitie pozitívnych účinkov:

- výtvarného umenia a jednoduchých remeselno-dekoratívnych technik

- seniorského divadla a následných dramatoterapeutických cvičení

- hudobných vystúpení a následných muzikoterapeutických cvičení (práca s Orffovými hudobnými nástrojmi) a spevu

- výrazového tanca a jednoduchých rytmických pohybových aktivít

 

Názov projektu: Revitalizácia jazierka v Mestskom parku

Celkový rozpočet projektu: 2 268 €

Požadovaná výška  z programu Energia pre krajinu : 2 000 €

Kofinancovanie   – Mesto Prievidza: 11,8% - 268 €

Cieľom projektu je ďalšie skvalitnenie verejného priestoru na zmysluplné trávenie voľného času, športových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov a  priestoru pre rozvoj sociálnych kontaktov. V jazierku chceme dosiahnuť nastolenie biologickej rovnováhy, výrazné zlepšenie čistoty vody, zníženie organických usadenín a zakalenia na dne a vo vodnom stĺpci, významné zníženie chlorofylu, zníženie obsahu fosforu a zároveň zvýšenie obsahu kyslíka vo vode – použitím bio – enzymatického prípravku pre jazerá a rybníky a následne vytvoriť podmienky pre hniezdenie vodného vtáctva a nasadenia okrasných druhov rýb.

Hlavné menu