Mjartanovo Sebedražie

Iné akcie

Veda si od človeka žiada celý jeho život. Ivan Petrovič PAVLOV

Veda je spojením vedomostí a duše. Martin LUTHER

PhDr. JÁN MJARTAN, DrSc.
* 5. 5. 1902 Sebedražie
† 16. 12. 1996 Bratislava

 „Všetko, čo som v živote robil ako pedagogický a vedecký pracovník, považujem iba za službu svojmu národu a svojej slovenskej vlasti.“  Dr. Ján MJARTAN

  • zakladateľ modernej etnológie na Slovensku
  • nestor slovenskej národopisnej vedy
  • prvý Slovák - profesionálny etnograf na Slovensku
  • zakladateľ a prvý šéfredaktor časopisu Slovenský národopis
  • prvá uverejnená práca – monografia Sebedražie v r. 1924
  • v odbore etnológia bol činný 65 rokov

Na základe individuálnych a kolektívnych výskumov v teréne Dr. Mjartan objasňoval pôvod, vývin a zmeny ľudovej kultúry Slovenska. Venoval sa témam ako rybárstvo, rodinné zvykoslovie, zaniknuté remeslá a ľudové staviteľstvo.

MJARTANOVO SEBEDRAŽIE

Celoslovenská súťaž v etnologickom výskume

Súťažou vzdávame hold významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi  - rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého súťaž nesie svoj názov a ktorou chceme popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu jeho odkazu. Myslíme si, že je nutné podporovať etnologické výskumy za všetkých okolností a práve MJARTANOVO SEBEDRAŽIE je jednou z ciest motivácie bádateľov. 

Organizátormi sú Obec Sebedražie, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Ústav etnológie SAV v Bratislave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Cieľom súťaže je podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života, zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj, popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou. Etnologické bádanie môže byť vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec / mesto), nielen na hornej Nitre a zapojiť sa môže každý záujemca, výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

 

Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia:

Cena Jána Mjartana 

Cena starostu obce Sebedražie 

Cena riaditeľky RKC v Prievidzi

Cena riaditeľky HNM v Prievidzi

 

Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže MJARTANOVO SEBEDRAŽIE

9. 12. 2015 o 16:00 h            

Kultúrny dom v Sebedraží     

Hosť: Popredný slovenský gajdoš Juraj Dufek a gajdoši z Oravskej Polhory

Vstup voľný

Podujatie je podporené MK SR.

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie