Spoločne pre ZDRAVÚ PRÁCU - Bojnice

Iné akcie
Galéria Velvet
17.10.2013 - 18:00

Ako pra­co­vať na tom, čo Vás sku­točne baví?

Ako môžete zjed­no­du­šiť a zefek­tív­niť spoluprácu?

Nemáte peniaze, lebo ani vám neplatia?

Pozý­vame Vás na pria­teľ­ské stret­nu­tie ľudí, kto­rým nie je ľahos­tajné, akú prácu vyko­ná­vajú a pri­ná­šajú do sveta práce ino­va­tívne myš­lienky a nápady. Spoz­najme ako sa môžeme spo­ločne dopra­co­vať ku zdra­vej a zod­po­ved­nej spoločnosti.

PROGRAM

18.00 Pri­ví­ta­nie a pred­sta­ve­nie inovátorov:

Slo­boda v práci (www.slobodavpraci.sk)
Spô­sob orga­ni­zá­cie práce, ktorý využíva pri­ro­dzené vlast­nosti človeka.

Cle­ar­Net (www.clearnet.sk)
Nepot­re­bu­jete peniaze, pre­tože môžete pla­tiť zápočtom.

ADIOS Suite (www.adioscloud.com)
Dôle­ži­tej­šie je správne ria­diť malú firmu, ako vlast­niť veľkú.

19.00 Mode­ro­vaná dis­ku­sia (www.sietdobra.sk)

Odporúčané akcie