ValentFest 2014 – celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne

14.02.2014 - 08:30 - 16:00
CVČ Spektrum Prievidza v spolupráci s RKC Prievidza vyhlasuje 2. ročník speváckej súťaže „ValentFest“. Termín konania súťaže je 14. februára 2014

Cieľom súťaže je objavovať nové spevácke talenty, podporiť rozvoj a uplatnenie ich speváckych kvalít v oblasti interpretácie populárnej hudby. Súťaž má podnietiť pedagogických pracovníkov v práci s deťmi aj v tomto hudobnom žánri a rozvíjať hudobné nadanie detí.

Súťaž je určená pre deti a mládež - 1. kategória : 10 – 14 rokov, II. kategória : 15 – 18 rokov, o zaradení do kategórie rozhoduje dátum narodenia súťažiaceho v deň konanie súťaže. Súťažiaci spievajú s vlastným hud. nástrojom alebo s vlastným podkladom bez vokálov na CD nosiči (nie MP3), na mikrofón. Súťaž je dvojkolová – 1. kolo je výberové, 2. kolo je finálové.

SÚŤAŽNÝ  REPERTOÁR : 2 populárne piesne, zodpovedajúce veku súťažiaceho, pričom 1 musí byť v slovenskom alebo v českom jazyku. (odporúča sa jedna rýchla a jedna pomalá). V každom kole spieva súťažiaci 1 pieseň.

POROTA : odbornú porotu tvoria pedagógovia  a výkonní umelci z oblasti populárneho spevu, ktorí budú hodnotiť výkon : interpretáciu, artikuláciu, pohyb, celkový dojem, výber piesne. Po 1. kole porota vyberie na základe uvedených kritérií z každej kategórie 6 postupujúcich do finálového kola.

CENY : 1., 2., 3., cena, cena mesta, cena sympatie. Víťaz 1. kategórie automaticky postupuje do finále súťaže STUDNIČKA a víťaz 2. kategórie postupuje do finále súťaže KRIŠTÁĽOVÁ  VÁZA.

Vyplnené prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 30. januára 2014 na adresu :

Centrum voľného času SPEKTRUM, Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza, alebo na e-mail : pisova.helena@gmail.com.

Prihlášky nájdete aj na stránkach CVČ alebo na: www.cvcpd.sk

Účastnícky poplatok vo výške 8,- eur za každého súťažiaceho prosíme uhradiť najneskôr do 30.1.2014 na č. účtu 9017973002/5600.

K úhrade je nutné napísať meno súťažiaceho, za ktorého je poplatok zaplatený!!!

Cestovné a stravné súťažiacim hradí vysielajúca organizácia –  CVČ SPEKTRUM zabezpečí len pitný režim

hlasové skúška 8,30-9,30, výberové kolo 10,00 - 11,30. Finálové kolo 14,00 - 16,00

Hlavné menu