AMA 2013 / Hornonitrianska insita / Art Brut

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
9.12.2013 - 16:00 - 10.1.2014 - 17:00

Súťažná prehliadka a výstava tvorby neprofesionálnych výtvarníkov regiónu hornej Nitry sa stala tradičnou súčasťou kultúrneho života odbornej a laickej verejnosti v adventnom čase. Stáva sa tak vhodným darčekom pre všetkých, ktorý sa snažia vyhnúť povrchnosti a komerčným tlakom, cítia potrebu zastaviť sa a vnímať autorskú invenciu a posolstvo  zhmotnené vo výtvarných dielach. Aj tohoročná účasť vystavujúcich neprofesionálnych výtvarníkov je dôkazom dobrovoľnej práce jednotlivcov, členov klubu výtvarníkov, či sviatočných tvorcov a ich záujmu napredovať a rozvíjať dané zručnosti  a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Súťaž je založená na rôznorodosti  výtvarných názorov, technikách, žánroch, štýloch či smeroch, ale aj vekových a vzdelanostných kategóriách súťažiacich. Odborná porota pozostávajúca z profesionálnych výtvarných umelcov- pedagógov a teoretikov prihliadala pri jednotlivých autoroch na mnohé skutočnosti: zaujatie pre tvorbu, prácu s výrazovými prostriedkami, zvládnutie výtvarných foriem, autorskú invenciu a posolstvo.

Tradičnú kolekciu výtvarných diel súťažnej prehliadky neprofesionálnych výtvarníkov AMA 2013 dopĺňajú  práce z tvorivých dielní arteterapie Hornonitrianska insita/Art - Brut, ktoré sa realizovali  v novembri a decembri 2013 v Prievidzi, Partizánskom a vo Veľkých Bieliciach. Tieto tvorivé stretnutia  boli určené pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny občanov, pre ktorých výtvarné vyjadrenie sa plní funkciu terapie umením či kompenzáciu postihu. Osem nezabudnuteľných tvorivých stretnutí s deťmi a mládežou v ŠZŠI v Prievidzi, , ŠZŠ v Partizánskom v CSC Domino Prievidza a s klientmi  OZ Prvosienka Partizánske, OZ Šťastie si ty v Prievidzi a seniormi v CVČ Spektrum  v Prievidzi a v Ateliéri Veľké Bielice sa skončilo samostatnými výstavami  vytvorených prác  a časť ich tvorby môžeme zhliadnuť i v Galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

(lektori: Ľ. Maliariková ml. Ing. K. Thomayová, K. Súkeníková, Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, N. Krajčiová)

Okrem neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza dostávajú pri tejto príležitosti priestor na umelecké vyjadrenie i účastníci výtvarného sympózia  venovaného 1150.  výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktoré sa pod názvom Poslovia svetla uskutočnilo v dňoch 21. - 24. 11. 2013 v Centre voľného času Junior v Bojniciach. Každý zo štrnástich účastníkov vytvoril viacero diel na danú tému pod vedením  lektorov z oblasti výtvarného umenia a histórie. Časť z vytvorených diel, z ktorých niektoré sú ešte v štádiu rozpracovania môžeme porovnať s dokončenými dielami na spoločnej výstave.

(lektori: Mgr. B. Matáková, Mgr. art. M. Kasperkevičová, J. Jelenák, O. Cipov, účastníci: členovia Klubov výtvarníkov okresu Prievidza a Partizánske)

Odporúčané akcie