Mokrade - poklady prírody

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
9.9.2013 - 09:00 - 27.9.2013 - 17:00

Výstava Mokrade – poklady prírody

vznikla v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ČR a SR pod názvom Příroda nezná hranic, ktorého realizátormi sú Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor v Prievidzi a Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody vo Valašskom Meziříčí.

Už niekoľko desaťročí sa na celom svete venuje mimoriadna pozornosť štúdiu, ochrane a obnove mokradí. Dôvodom je skutočnosť, že mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom sveta a s ich úbytkom sa stráca aj mnoho jedinečných živých organizmov. Mokrade plnia v krajine veľa funkcií, z ktorých niektoré sú nenahraditeľné nielen pre človeka, ale aj pre rastliny, živočíchy, krajinu a celkovú kvalitu životného prostredia.

Regulácie vodných tokov, odvodňovanie rozsiahlejších močiarov, ťažba rašeliny, znečisťovanie vodných tokov a iné zásahy sú príčinou nielen zmien, ale často aj úplného zmiznutia základných typov mokradí, akými sú lužné lesy, vrbiny, rašeliniská, slatiny, prameniská, trsťové porasty, porasty vodných rastlín a vlhké lúky a pasienky.

Výstavba priehrad, retenčných nádrží, rybníkov a zavlažovacích kanálov tvorí síce nové stanovištia, chýba však rovnováha, ktorá sa často vytvára stáročia.

Mnohostranný význam mokraďových ekosystémov a ich kritický úbytok na celom svete viedol k prijatiu medzinárodného Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor), z ktorého vyplýva pre zmluvné strany zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie mokradí na svojom území.

Výstava na 12 veľkoformátových posteroch si kladie za cieľ poukázať na uvedené skutočnosti a zároveň podrobnejšie predstaviť jednotlivé typy mokradí na Slovensku s ich charakteristickou flórou a faunou.

Miesto konania

Sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; bližšie informácie: 046 / 512 18 18; monika.bartusova@rkc.tsk.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie