Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve prerokovávali viaceré body ako napríklad doplnky ku všeobecne záväzným nariadeniam, interné smernice, ale rovnako aj ďalšie významné body. V nasledovnom článku vyberáme niektoré z bodov programu.

Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 38 IS-38 Kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda

Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 38 IS-38 Kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda mesto Prievidza poskytuje v súčasnosti opakované finančné príspevky na stravovanie dôchodcov podľa IS–38 pre 32 občanov, z ktorých 25 občanov poberá príspevok v sume 0,83 €/obed a 7 občanov poberá príspevok v sume 1,16 €/obed.

 

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi s príjmom maximálne do 1,5 násobku sumy životného

minima, čo u jednotlivca vzhľadom na súčasnú výšku životného minima predstavuje sumu

297,13 € a u manželskej dvojice sumu 504,42 €.

 

Výška finančného príspevku na stravovanie nebola od roku 2008 upravovaná, ale výška

stravnej jednotky v jednotlivých stravovniach, okrem Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, sa

zvyšovala niekoľkokrát. Doplnkom č. 3 k internej smernici navrhujeme zmeniť výšku opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda so zámerom zvýšiť počet obyvateľov mesta, ktorým mesto Prievidza umožní stravovanie, a tým z časti zmierni a zlepší ich životné podmienky z dôvodu nízkeho príjmu. Príspevkové stravovanie dôchodcov navrhujeme upraviť do troch pásiem podľa príjmu, čím predpokladáme nárast príspevkových stravníkov najmenej o 50%.

 

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda môže mesto

poskytnúť na základe príjmu žiadateľa a to nasledovne:

 

Pásmo

Príjem/mesiac/

jednotlivec

 

Príjem/mesiac/

manželská dvojica

Finančný príspevok

mesta

 

I.

do výšky 300,00 €

do výšky 500,00 €

1,20 €

II.

do výšky 340,00 €

do výšky 540,00 €

1,20 €

III.

do výšky 380,00 €

do výšky 580,00 €

0,40 €

Školská jedáleň vyradená

Prevádzka Materskej školy, ako aj Školskej jedálne pri MŠ Ul. Š. Závodníka č. 488/18, 971 01 Prievidza bola z dôvodu nepriaznivého technického stavu budovy na základe odborného posudku odo dňa 3.12. 2012 dočasne premiestnená do voľných priestorov v Základnej škole, Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi. Zabezpečovanie stravovania detí materskej školy v jednom stravovacom zariadení dvoma zamestnávateľskými organizáciami je však neefektívne, technicky a administratívne náročné, ale aj hygienicky neprípustné. V súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a z dôvodu zefektívnenia práce na úseku školského stravovania, a tiež z dôvodu zmeny organizácie práce v Školskej jedálni pri MŠ Ul. Š. Závodníka 448/18, 971 01 Prievidza vyplýva nutnosť vyradenia Školskej jedálne pri MŠ Ul. Š. Závodníka 488/18, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2014 a následne jej zrušenia k 30.06.2014 . Stravovanie detí materskej školy je plnohodnotne zabezpečené jedným školským stravovacím zariadením, a to Školskou jedálňou pri ZŠ Dobšinského, ktorá je súčasťou základnej školy.

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Dňa 17.01.2014 bol mestu Prievidza doručený podnet od p. vedúcej strediska pietnych služieb – oprava údajov o prevádzkovateľovi pohrebiska. Zároveň pôvodné VZN č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obsahovalo citácie zo zákona, preto bolo potrebné opraviť aktuálnosť údajov a zapracovať zmeny legislatívy.

 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 v znení dodatku č. 1 o verejných kultúrnych podujatiach

Zákon NR SR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach definuje, čo sú verejné

kultúrne podujatia a ukladá usporiadateľom takýchto verejných kultúrnych podujatí

povinnosti, ktoré sú povinní pri ich usporiadavaní plniť. Zákon oprávňuje obec a ňou

poverenú osobu, aby vykonávala dozor nad tým, či sa podujatie realizuje v súlade

s oznámením, ktoré je usporiadateľ povinný obci doručiť 7 dní pred jeho konaním.

Zároveň obec môže usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za

porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu. Z dôvodu, že zákon dostatočne upravuje vzťahy medzi obcou a usporiadateľmi verejných kultúrnych podujatí, nie je opodstatnené, aby malo mesto Prievidza prijaté samostatné VZN, ktoré by upravovalo túto problematiku. Na základe uvedených skutočností bolo schválené nové VZN

 

VZN mesta Prievidza č. 153/2014, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

Dňa 26.03.2014 doručila Okresná prokuratúra Prievidza mestu Prievidza upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia zákona č.

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pri prijatí

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.

Podľa §6a ods. 1 cestného zákona na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Podľa §6a ods. 2 cestného zákona prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Podľa § 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce - obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.

Na základe uvedeného teda prevádzku parkovacích miest môže vykonávať:

a) obec

b) právnická osoba obcou zriadená alebo založená za takýmto účelom

c) iná poverená právnická osoba

V zmysle doručeného upozornenia prokurátora, spoločnosť TSMPD s.r.o. napriek tomu, že je mestskou spoločnosťou založenou na výkon verejnoprospešných služieb mesta Prievidza, podľa Okresnej prokuratúry Prievidza nespĺňa kritéria na to, aby bola považovaná za právnickú osobu založenú za účelom správy komunikácií. Pri prevádzke parkovacích miest teda spoločnosť TSMPD s.r.o. podľa okresnej prokuratúry vystupuje ako iná poverená právnická osoba.

Cestný zákon v § 6a ods. 2 ustanovuje, že ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Na základe uvedeného bolo schválené VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, ktoré upravuje

podmienky a rozsah prevádzky a upravuje spôsob odplaty v zmysle odporúčaní okresnej prokuratúry.

 

Schválený záverečný účet mesta

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu s celkovými príjmami

vo výške 25 801 469 a s celkovými výdavkami vo výške 24 510 274 €. Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2013 je prebytok vo výške 1 291 195 €, ktorý

sa dosiahol po vykrytí schodku rozpočtu finančných operácií. Celková zadlženosť mesta k 31.12.2013 dosiahla 6 679 427,18 € čo predstavuje 29,79 % k bežným príjmom v r. 2012, ktoré boli vo výške 22 423 628 €. Ročné splátky istín v sume 948 751,76 € a ročné úroky úverom a pôžičke v sume 97 141,91 € boli k 31.12.2013 spolu vo výške 1 045 893,67 €, čo predstavuje 4,66 % k bežným príjmom v r. 2012. Zadlženosť mesta v prepočte na 1 obyvateľa k 31.12.2013 predstavuje sumu 137 , 48 € V porovnaní k 31.12.2012 klesla zadlženosť na 1 obyvateľa o 5,60 €. V sumách nie sú zahrnuté zadlženosti mestských spoločností. Rovnako bola schválená prvá úprava rozpočtu na rok 2014.

 

Protest prokurátora Všeobecne záväznému nariadeniu č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza

Dňa 12.3.2014 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 5 a § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza zo dňa 29.01.2013 v znení Doplnku č. 1 zo dňa 25.06.2013. Ako uvádza Okresná prokuratúra Prievidza vo svojom proteste, uvedené časti nariadenia nie sú v súlade s zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dôvodom nesúladu podľa Okresnej prokuratúry Prievidza bolo, že VZN v § 3 ods. 3 až ods. 5 uvádza, že je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve, zakázané opustiť nebezpečného psa alebo ho zanechať bez dozoru na verejnom priestranstve a zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok a úradov. Takéto zákazy však, ako uvádza protest, mesto ustanovilo bez toho, aby ho na to zmocňoval zákon.

V ustanovení § 4 ods. 1 VZN je upravený voľný pohyb psov tak, že sa zakazuje voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta Prievidza, okrem miest označených informačnými tabuľkami so symbolom psa a textom “Voľný pohyb psov“. Územie je označené dopravnými značkami PRIEVIDZA, HRADEC, VEĽKÁ LEHÔTKA, MALÁ LEHÔTKA. Takáto úprava je podľa Okresnej prokuratúry Prievidza v rozpore s § 5 ods. 2 zákona číslo 282/2002 Z.z., pretože viditeľne označiť zákazom voľného pohybu psov je potrebné miesta vymedzené vo VZN, kde je voľný pohyb psa zakázaný a nie, kde je povolený. Zákaz sa teda nemôže plošne týkať všetkých verejných priestranstiev, teda aj verejne prístupných miest a pozemkov, ktoré môžu byť vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Protestu nebolo vyhovené.

 

Nová riaditeľka v KASS Prievidza

Mesto Prievidza vypísalo 25.2.2014 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Mestu Prievidza bolo doručených 8 obálok s prihláškou na výberové konanie. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky spĺňalo 5 uchádzačov, ktorí boli prizvaní na výberové konanie dňa 22.4.2014. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska s víťazkou výberového konania Mgr. Danou Hornou.

 

Nový prísediaci na súde

Okresný súd Prievidza listom zo dňa 5.3.2014 požiadal MsZ Prievidza o súčinnosť – voľbu prísediaceho pre okresný súd Prievidza pre volebné obdobie r. 2014-2018. Postup pri voľbe upravuje § 140 zák. 385/2000 Z.z. a prísediaceho volí mestské zastupiteľstvo v obvode Okresného súdu Prievidza z kandidátov z radov občanov vybratých príslušným zastupiteľstvom. Pri výbere kandidáta je potrebné dbať na to, aby tento zvolený kandidát nebol doteraz súdne trestaný. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Novým prísediacim sa stal Gabriel Čauder.

 

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v mesiaci máj a to 27.5.2014.

 

 

Prvá správa technických služieb mesta Prievidza

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, ktorá vznikla premenovaním spoločnosti UNIPA predložila do mestského zastupiteľstva dokument o jej činnosti. Obsahom boli zrealizované služby verejnosti.

 

Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) mesta Prievidza.

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 501.060,- €. Spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje 3.800 svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu 2 000 000 kWh.

V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu „rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“. Po jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť v meste 100 %, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Avšak náklady na spotrebovanú el. energiu, výsledkom tohto projektu klesnú na približne polovicu. Z druhej usporenej polovice schválených finančných prostriedkov sa toto dielo spláca.

Spoločnosť TSMPD v roku 2013 okrem bežnej údržby VO, rozšírila osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstraňovali sa staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami VO, boli vymenené tienidlá na Námestí slobody atď.

 

Športové zariadenia

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov:

  • zimný štadión (ZŠ)
  • transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ
  • futbalový štadión (FŠ)
  • športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
  • krytá plaváreň

 

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 631.844,- €, v tom:

- dotácia pre MšHK Prievidza na prenájom 213.811,- €

- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom 104.700,- €

- transfer na prevádzku plavárne 187.000,- €

- transfer na prevádzku šport. areálu 2.000,- €

- transfer na odstránenie havar. stavu strojovne ZŠ 124.333,- €

 

1. Zimný štadión

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným záujemcom.

Za obdobie január až december 2013 sa ľadová plocha využívala celkom 2.190 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 1.240,75 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom 70 hodín, a neregistrovaní hráči v rozsahu 759,25 hodín. Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2013 vo výške 124.333,-€. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 124.333,- €.

 

 

2.Futbalový štadión

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FC Baník Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku a vo Veľkej Lehôtke. Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia január až december 2013 podľa rozpisu v rozsahu celkom 2 490,00 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2 225 hodín a zápasová činnosť 265 hodín. (viď príloha)  Transfer na prevádzku futbalového štadiónu bol v rozpočte schválený vo výške 104.700,- a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 104.700,- €.

 

3. Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €.  Za obdobie celého roka 2013 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i.. Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM predstavovali za rok 2013 výšku 1.260,88 €.  Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške 739,12 €.

 

4. Krytá plaváreň

Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti. Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- € a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

 

5.Mobilná ľadová plocha (MĽP)

Pre rok 2013 bolo na správu a prevádzku MĽP schválená a vyplatená suma 15.100,- Celkové náklady však predstavovali sumu 18 254,- Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2013 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 3.154,00 €.

 

Údržba verejnej zelene a detských zariadení, pieskovísk, lavičiek

 

1. Verejná zeleň

V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť TSMPD s.r.o. od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opiľovanie konárov v meste Prievidza. V roku 2013 pracovníci strediska pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta až 10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 5 krát. V roku 2013 sa s kosením začalo 25. apríla. Prievidza bola so začiatkom kosenia  s porovnateľných miest na Slovensku ako prvá. Okrem kosenia po prvý krát v tomto roku naša spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, a to: Starostlivosť, údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, výsadba nových kvetinových záhonov, zber a hrabanie lístia, zber biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO). Vysadilo sa viac ako 10.000 ks kvetov v meste, vyzbieralo a odviezlo viac ako 450 t BRO, opílilo cez 2.400 ks stromov. Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 286.100,- €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 286.100,- €.

 

 

Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste

Na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8.600,- €. Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu osvetlenia pamiatok (kostolov) v meste predstavujú celkom 9.510,49 €.

Hlavné menu