Spoločne pre ŽIVOT - ako niečo robiť pre druhých a spoločnosť

Na veľmi zaujímavej a prospešnej akcii vystúpili:

1. Rie­še­nia zdola na súčasné prob­lémy—Ľubo­mír Harmanovský
Čo môže jed­not­li­vec uro­biť pre budúc­nosť svo­jich detí? Inšpi­ra­tívny pre­hľad občian­skych akti­vít, ktoré majú poten­ciál pod­po­riť spo­lo­čen­skú zmenu.

2. Komu­nitná mena Minuto—Róbert Zel­ník
Nemáte eurá, doláre, libry…? Vytvorte si svoje peniaze a platte za tovary a služby Vašich zná­mych! O tom ako si môžeme jed­no­du­cho vytvo­riť vlastné obe­živo v rámci dôve­ry­hod­nej skupiny.

3. Tvorba komu­nít—Róbert Jan­ko­vich
O význame sociál­nej udr­ža­teľ­nosti spo­lo­čens­tiev. Robo nám poroz­práva čo je to sku­točná komu­nita a ako sa k nej dá dopracovať.

4. Pre­mie­ta­nie filmu—Tvor­co­via kul­túry (Cul­tu­ral cre­a­ti­ves)
Táto sku­pina zahŕňa mnoho spi­so­va­te­ľov, výtvar­ní­kov, hudob­ní­kov, psy­cho­te­ra­pe­utov, femi­nis­tky, alter­na­tív­nych posky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti a ďalších odbor­ní­kov v mno­hých oblas­tiach ľudskej činnosti. Spája ich zame­ra­nie na osobný roz­voj so sil­nou váš­ňou pre sociálny akti­viz­mus, životnú har­mó­niu, rešpekt, pod­poru života…

V každom prípade sa určite oplatí navštíviť podobne akcie. Vieme doporučiť nasledujúce filmy a linky

Základný príjem - Film (slovenský dabing) - celý film

"Základný príjem je ako vzduch pod krídlami!" - tak začína tento film. Malo by to platiť nepodmienene pre každého? Môže existovať hospodárske občianske právo?
(http://www.zakladnyprijem.sk)

 

 

Film Tvor­co­via kul­túry (Cul­tu­ral cre­a­ti­ves) - celý film, české titulky

Film Cultural Creatives - tento pozoruhodný film vôbec prvýkrát s vedeckou dôkladnosťou mapuje obrysy novo vznikajúcej holistické kultúry, ktorá tvárou v tvár súčasnému kolapsu západnej civilizácie otvára nové možnosti a prísľuby pre vedomú evolúciu spoločnosti a pre formovanie udržateľné planetárne civilizácie. Film predstavuje základné charakteristiky tejto novej kultúry.

 

 

 

Hlavné menu