CHráňme naše druhy

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
-

Všetky živé organizmy zohrávajú jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu  v komplexnej mozaike života. Avšak čas, keď Zem prekypovala veľkými  plochami divokej prírody a rozmanité druhy flóry a fauny na nej žili  v harmónii s prírodnými zákonitosťami, je už dávnou minulosťou. Prišiel  najväčší predátor, potrebujúci energiu a suroviny, človek, ktorý začal  zasahovať do ekosystémov. Už niet pochýb, že ľudská populácia narušila  dokonalú rovnováhu a v dôsledku svojej činnosti spôsobila  dramatické, bezprecedentné zníženie voľne žijúcich živočíchov. Tisíce  impozantných zvierat navždy zmizlo zo zemského povrchu a mnohým ďalším  k tomu chýba len krôčik. A predsa, jedine pôvodca tohto stavu, človek,  má moc spomaliť mieru vyhynutia, a iba jeho pričinením sa môže ešte  zotaviť veľa ohrozených druhov.

Krehkosť a zraniteľnosť prírodného spoločenstva si ctí aj Deň Zeme,  konajúci sa každoročne 22. apríla, keď vedci,  ekológovia, environmentálni aktivisti i ľudia, ktorí neboli ľahostajní,  od roku 1970 spustili kampane a výzvy na záchranu našej planéty. K výzve  roku 2019 "Chráňte naše druhy" sa pripája aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi kombinovaným tematickým podujatím Chráňme naše druhy,  ktorého nosným pilierom bude panelová výstava Chránené územia horného  Ponitria, prezentujúca jedinečné miesta regiónu tvorené prirodzenými  biotopmi, v ktorých majú ešte stále svoj domov pôvodné druhy rastlín  a živočíchov. Biologické, geomorfologické i geologické fenomény  chránených krajinných oblastí Strážovské vrchy a Ponitrie, chránených  vtáčích území i lokalít európskeho významu umožnia spoznanie špecifík  najvýznamnejších častí karpatskej prírody. Výstava spojená s hovoreným  slovom poskytne priestor k overeniu nadobudnutých vedomostí o chránených  druhoch organizmov prostredníctvom skupinového riešenia úloh  v pracovných listoch.

Podujatie dopĺňa prezentácia vyhynutých živočíchov i globálne  najohrozenejších zvierat planéty v interaktívnej forme a tvorivá dielňa  korešpondujúca s danou témou. Aktivity ku Dňu Zeme sú určené školským  kolektívom i širokej verejnosti, všetkým, ktorí chcú poznať, pretože  chrániť môžeme len to, čo dobre poznáme.

Samotné podujatie má dve alternatívy:

  1. interaktívne podujatie bez tvorivej dielne v trvaní 60 minút,
  2. interaktívne podujatie s tvorivou dielňou v trvaní 90 minút.

Lektor: Ing. Katarína Keratová

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred na telefónnom čísle: 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk.

Cieľová skupina: vyššie ročníky MŠ, všetky ročníky ZŠ i SŠ, široká verejnosť

Dĺžka podujatia: 60 minút pri alternatíve bez tvorivej dielne, 90 minút pri alternatíve s tvorivou dielňou

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 €

Odporúčané akcie