Zrušené - Jarné upratovanie mesta Prievidza v roku 2020

Iné akcie
Prievidza
-

V rámci jarného upratovania nebude zabezpečovaný zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Zber objemného odpadu do VOK  je realizovaný samostatne v zverejnených termínoch podľa príslušných volebných obvodov.

Odpad z čistenia verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch alebo odpadu z čistenia chodníkov je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 0911 715 455.


Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania a odpad zo zametania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.

Odporúčané akcie