Spoločne pre ŽIVOT

Iné akcie
Galéria Velvet
27.4.2013 - 17:00

1. Rie­še­nia zdola na súčasné prob­lémy—Ľubo­mír Harmanovský
Čo môže jed­not­li­vec uro­biť pre budúc­nosť svo­jich detí? Inšpi­ra­tívny pre­hľad občian­skych akti­vít, ktoré majú poten­ciál pod­po­riť spo­lo­čen­skú zmenu.

2. Komu­nitná mena Minuto—Róbert Zel­ník
Nemáte eurá, doláre, libry…? Vytvorte si svoje peniaze a platte za tovary a služby Vašich zná­mych! O tom ako si môžeme jed­no­du­cho vytvo­riť vlastné obe­živo v rámci dôve­ry­hod­nej skupiny.

3. Tvorba komu­nít—Róbert Jan­ko­vich
O význame sociál­nej udr­ža­teľ­nosti spo­lo­čens­tiev. Robo nám poroz­práva čo je to sku­točná komu­nita a ako sa k nej dá dopracovať.

4. Pre­mie­ta­nie filmu—Tvor­co­via kul­túry (Cul­tu­ral cre­a­ti­ves)
Táto sku­pina zahŕňa mnoho spi­so­va­te­ľov, výtvar­ní­kov, hudob­ní­kov, psy­cho­te­ra­pe­utov, femi­nis­tky, alter­na­tív­nych posky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti a ďalších odbor­ní­kov v mno­hých oblas­tiach ľudskej činnosti. Spája ich zame­ra­nie na osobný roz­voj so sil­nou váš­ňou pre sociálny akti­viz­mus, životnú har­mó­niu, rešpekt, pod­poru života…

Odporúčané akcie