Záverečné vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé 2014

25.04.2014 - 10:00
CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa 
žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci 
projektu, ktorý už 11. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného 
vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Ako žiť a 
neuškodiť?“ je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu 
mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie 
záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo 
svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa 
uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ 
SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

- školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov
- prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili

Od 7,30 do 10,00 hod. – príprava pódia (CVČ), príprava panelov 
základných škôl na námestí
( ako po minulé roky)
10,00 – Otvorenie, príhovory
10,15 – Kultúrny program (pripraví CVČ, ZUŠ) – počas kultúrneho 
programu si každá základná škola pripraví vstup, kde propaguje vhodnou 
formou svoju činnosť počas projektu - na aké účely využila peňažné 
prostriedky, ktoré dostala z finančnej podpory NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. 
Každá škola má vyhradených 5 minút.
11,45 – informácie, ktoré školy budú finančne podporené v školskom 
roku 2014/2015
12,00  - ukončenie

V programe vystúpia zástupcovia všetkých siedmich škôl a vyhodnotenia 
projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských 
základných škôl a široká verejnosť.

Mesto Prievidza a spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. pripravili aj tento 
rok v súčinnosti s koordinátormi projektu EKOROK s NESTLÉ SLOVENSKO 
s.r.o. aktivity, ktoré umožnia žiakom zapojiť sa do činností, ktoré 
zlepšia vzhľad ich najbližšieho okolia.
Projekt  je zložený z troch častí:
1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia 
základnej a materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna 
materská škola, ktoré predložia projektovej skupine svoje plány, 
dostanú finančnú podporu na ich realizáciu.
2. „Ekoinfo“ - každá základná škola, ktorá sa zúčastní projektu, 
bude zverejňovať svoje aktivity, ktoré budú zamerané na environmentálnu 
výchovu. Môžu to byť: čistenie okolia školy, náučných chodníkov, 
vysádzanie rastlín a stromov v okolí školy, projektové vyučovanie 
zamerané na praktickú činnosť, zberové aktivity, atď. Na stránkach 
základných škôl budú informácie o zapojení  školy do projektu; 
zverejňovanie aktivít sa odporúča pravidelne, v dvoj - trojtýždenných 
intervaloch od spustenia projektu.
3. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia

Hlavné menu