Pochod vďaky SNP 2023 - Cígeľ - Handlová

Šport
Cigeľ

47. ročník Pochodu vďaky SNP, 28. január 2023 (sobota)

Organizátori: Obec Cigeľ v spolupráci s Mestom  Handlová, Združením miest a obcí Hornej Nitry, Slovenským zväzom  protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom  slovenských turistov regiónu Prievidza

Miesto: Obec Cigeľ a Mesto Handlová

Účasť: Priaznivci prírody a turistiky všetkých  vekových kategórií. Mladšie deti v sprievode dospelých. V záujme  bezpečnosti neodporúčame účasť detí mladších ako 3 roky. Prihlásiť sa  možno priamo na prezentácií v Cigli a v Handlovej. Účastnícky poplatok Dospelí : 5 - € , deti do 15 rokov: 3, - €. V poplatku je zahrnuté  občerstvenie, odznak, účastnícky list, poistenie, doprava mimoriadnym  spojom a technické zabezpečenie. Ubytovanie  sa nezabezpečuje 

Doprava:

  • Železničná stanica nástupište č. 10 z Prievidze do Cigľa v čase 7.00 – 8.30 hod.
  • Handlová – Dom kultúry – Cigeľ odchod: 7.30 hod
  • Po ukončení akcie : z Cigľa – do Prievidze od 13.00 - 16.00 hod.

Prezentácia Kultúrny dom Cigeľ – 7.00 – 9.30  hod., Dom kultúry Handlová 7.00 hod. - 8.15 hod.,  Handlová – Pizzeria  Papučka od 10.00 hod. pre trasu P3

Slávnostné otvorenie: Cigeľ - Pamätník padlých o 9.30 hod.

Štart pre všetky trasy priebežný.

Lyžiarske trasy

  • L1 Cigeľ - Biely kameň – Cigeľ. Farba modrá. Dĺžka 20 km, prevýšenie 660 m, náročnosť: ťažká .
  • L2 Cigeľ – Murovaná chata – Cigeľ. Farba modrá, nad vlekom zelená. Dĺžka 16 km, prevýšenie 380 m, náročnosť: stredne ťažká.

Pešie trasy

  • P 1 Cigeľ – Biely kameň - Cigeľ. Dĺžka 10 km, prevýšenie 660 m, náročnosť: stredne ťažká.
  • P 2 Cigeľ – Tri studničky – Handlová – Pizzeria Papučka. Dĺžka 15 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: stredne ťažká.
  • P 3 Handlová Pizzeria Papučka – Jedna studnička - Pizzeria Papučka.  Dĺžka  3 km, prevýšenie 120 m, náročnosť: pre mládež a rodičov s deťmi.
  • P 4 Cigeľ – Jančekova skala – Cigeľ. Dĺžka 6 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: pre mládež a rodičov s deťmi

AKTUALIZÁCIA:

Trasa P1 končí na Dierovciach!

Dôležitá informácia organizátoraPre účastníkov verejného turisticko-športového podujatia47. Pochod Vďaky SNP Cigeľ – Handlová 28. januára 2023

Počas samotného verejného turisticko-športového podujatia sa vstupuje účastníkmi podujatia pešo za hranicu zastaveného územia obce do lesa.

Uvedený les sa nachádza nad obcou Cigeľ a jeho cieľová stanica Biely kameň (pôvodná trasa P1) sa nachádza v CHKO Ponitrie, kde pre územnú ochranu prírody je stanovený 5. stupeň ochrany prírody, v okolí ktorého sa vo vzdialenosti 100 m nachádza 3. stupeň ochrany prírody (trasa od smerovníka Dierovce až po Drevenú chatu).

Na organizovanie verejného turisticko-športového podujatia a s tým spojeným vstupom do prírodnej rezervácie Biely kameň je potrebný súhlas, ktorý vydáva Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa§ 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe predchádzajúcej podanej žiadosti Obce Cigeľ, Obecný úrad 192, 971 01 Prievidza, IČO 00318027.Vzhľadom k tomu, že do začatia turisticko-športového podujatia nebolo v začatom správnom konaní rozhodnuté o podanej žiadosti a teda nebol daný súhlas na organizovanie podujatia v 5. a 3. stupni ochrany prírody, bolo potrebné skrátiť pôvodnú dlhoročnú trasu P1. 

Upravená trasa P1 končí pri turistickom smerovníku Dierovce, kde bude jej koniec viditeľne označený viď mapa 

Modrá turistická značka od smerovníka Dierovce naBiely Kameň a späť po vyznačenom turistickomchodníku nie je súčasťou turisticko-športového podujatia!


POCHODU SA KAŽDÝ ZÚČASTŇUJE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ! Účastníci  sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov. Účasť so psami je povolená  len keď má pes košík a je na vodítku. Po absolvovaní pochodu je nutné,  aby každý účastník v cieli odovzdal štartovné číslo, kde dostane  občerstvenie a účastnícky odznak. Na trasách je zabezpečená zdravotnícka  služba a občerstvenie. Prineste si so sebou preukaz zdravotného poistenia. 

Informácie: www.cigel.sk, www.handlova.sk , www.pochodvdaky.sk POĎME SA SPOLU PREJSŤ DO KRÁSNEJ PRÍRODY

Odporúčané akcie