Quantcast

Ako bude fungovať prevádzka škôl v meste Prievidza od 8. marca?

4.3.2021
Ako bude fungovať prevádzka škôl v meste Prievidza od 8. marca?


V súlade s rozhodnutím ministra školstva upravuje mesto  Prievidza prevádzku škôl a školských zariadení  s platnosťou od  08.03.2021 do 21.03.2021 nasledovne:

Materské školy: 
výchovno – vzdelávací proces prebieha prezenčne, deti z MŠ Ul. M. Mišíka pokračujú v dochádzke do určených MŠ, prevádzka MŠ je prednostne určená pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce.

Základné školy:
1. stupeň ZŠ  a školské kluby detí - výchovno – vzdelávací proces prebieha prezenčne, prezenčné vyučovanie je prednostne určené pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce,
2. stupeň ZŠ -  výchovno – vzdelávací proces prebieha dištančne.

Školské jedálne: zabezpečujú stravovanie detí, žiakov a zamestnancov MŠ a ZŠ.

ZUŠ L. Stančeka:
deti vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ navštevujúce individuálne vyučovanie –  okrem spevu a hry na dychové nástroje – sa vzdelávajú prezenčne.

CVČ Ul. K. Novackého:
výchovno – vzdelávací proces sa neobnovuje.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

rozhodnutie ministra 03_03_2021.pdf

Rozhodnutie mesta Prievidza

otvorenie škôl od 8_3_ do 21_3_2021_rozhodnutie.pdf

Podmienkou účasti detí a žiakov prezenčnej formy vyučovania je  splnenie výnimiek zákazu vychádzania podľa Uznesenia Vlády SR č.  123/2021 - zjednodušene povedané absolvovať negatívny test na COVID 19  jedného zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, alebo žiaka samotného  nie starší ako 7 dní, alebo mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19  nie starší ako tri mesiace, prípadne byť zaočkovaný proti ochoreniu  COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak a od tohto očkovania uplynulo  aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná  kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa  uznesenia vlády.

Uznesenie Vlády SR č. 123/2021

uznesenie vlády č_123.pdf

Ďalšie správy