Quantcast

Foto: Jediný trvale obývaný kaštieľ na Hornej Nitre je v Chalmovej pri obci Bystričany. Slúži ako Reedukačný domov pre mládež

9.1.2022
Foto: Jediný trvale obývaný kaštieľ na Hornej Nitre je v Chalmovej pri obci Bystričany. Slúži ako Reedukačný domov pre mládež

Chalmová je miestna časť Bystričian, obce vzdialenej 19 km južne od okresného mesta Prievidza.

Nachádza sa centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny na úpätí Drieňového vrchu v najjužnejšej časti Nitrických vrchov. Okrajom miestnej časti preteká rieka Nitra a severne od centra sa nachádza termálne kúpalisko. 

Kaštieľ Chalmová postavili v 17. storočí, na mieste, kde už predtým  stála pevnosť. Najvýraznejšie ho prestavali v 19. storočí, rozšírili  jeho múry a dali mu nádych klasicistického štýlu.
Kaštieľ je aj spolu s areálom národnou kultúrnou pamiatkou. Tvoria ju 4 objekty: kaštieľ, park, jazero a aleja.

Pôdorys budovy má tvar nepravidelného U. Na čelnom krídle sa týčia dve  nárožné veže. Stropy interiéru tvoria pomerne zachované renesančné  krížové klenby, na niektorých miestach aj lunetová klenba so štukovým  obrazcom.
Kaštieľ leží v obci Bystričany, v časti Chalmová, na juhu  Hornonitrianskej kotliny. V miestnej časti stojí aj kostol Svätej Anny,  ktorý pochádza z 12. storočia, v 16. storočí ho upravili a v roku 1730  ho rozšírili. V miestnej časti môžete využiť aj možnosť autocampingu.

V roku 1966 v malej osade Chalmová obec  Bystričany bolo zriadené výchovné zariadenie domov mládeže, ktorý bol  určený pre chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov s nariadenou ústavnou  a ochrannou výchovou. Domov mládeže bol umiestnený do 300 ročného  kaštieľa, ktorého majiteľom bol barón Stummer. V roku 1972/73 bol domov  mládeže premenovaný na Výchovný ústav pre mládež. V roku 1976 bola  zriadená pri výchovnom ústave pre mládež učňovská škola. Prví absolventi  v odbore stavebná výroba učebný odbor murár opúšťali brány  zariadenia v júni 1979. Roky a míňali, chlapci prichádzali a odchádzali.  Zariadenie sa budovalo a zveľaďovalo. V roku 1993 bola vybudovaná  nadstavba v pravom krídle kaštieľa, do ktorej sa presťahovalo už vtedy  odborné učilište.

Postupne sa budovali športoviská,  skleníky. Od roku 1993 sa organizáciou práce začalo meniť zariadenie do  dnešnej podoby. Proces rekonštrukcie bol dlhodobý a potreboval jednotnú  organizáciu práce. V roku 1995 sa z bývalých priestorov školy vybudovalo  otvorené oddelenie „Dom na polceste“. V roku 1996 boli zrekonštruované  dielne pre odborný výcvik. V roku 2000 bola vybudovaná čistiareň  odpadových vôd a v roku 2003 sa rekonštrukciou vnútorných priestorov  zmenilo zariadenie z internátneho typu na rodinný. Ďalej sa pokračovalo  v oprave oplotenia areálu zariadenia, úprava vonkajších omietok.

kaštieľ Chalmová-Pohľad na objekt. Zdroj: wikipedia

Reedukačné centrum je špeciálne výchovné  zariadenie zabezpečujúce výkon nariadenej ústavnej alebo ochrannej  výchovy pre mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov. Je štátne zariadenie,  ktorého zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Trenčíne. zabezpečuje  klientom – žiakom výchovnú a vzdelávaciu činnosť, profesionálnu  prípravu, terapeutickú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Úlohou  zariadenia je výchova a vzdelávanie, prevýchova sociálne a emocionálne  narušenej mládeže, pomoc pri začleňovaní sa do spoločenského života po dovŕšení plnoletosti, redukcia patologických prejavov osobnosti,  posilňovanie spoločensky akceptovateľných foriem správania,  reštrukturalizácia ich hodnotového systému. Dôležitou úlohou je aj  pozitívna sebarealizácia, rozvíjanie morálnych a vôľových vlastností  jednotlivcov, praktických zručností, nadania, dôsledná výchova  k účelovému využívaniu voľného času.

Reedukačné centrum je zariadenie  rodinného typu s nepretržitou prevádzkou. Kapacita zariadenia je 44  klientov. Základným  prvkom reedukačnej a resocializačnej práce je  komunitný systém, ktorý vedie k aktívnej účasti klientov na organizácii  života domova. Dôraz sa kladie na plnohodnotnú sebarealizáciu klientov  v oblasti poznávacej a zážitkovej.

V príprave na povolanie došlo  k zmenám hlavne v roku 1976, kedy bol zriadený prvý  učebný odbor  stavebná výroba. Postupne ďalšie roky ukázali, že je nevyhnutné rozšíriť  učebné odbory a zriadila sa poľnohospodárska výroba. V roku 1994  štatistickým prieskumom sa zistilo, že  do zariadenia prichádza veľa  mladistvých vo veku 16. rokov, ktorí  nemôžu byť zaradení do 2. a 3. ročných učebných odborov.  Vypracovali sa nové učebné osnovy pre jednoročné kvalifikačné kurzy  v odbore stavebná výroba, poľnohospodárska výroba, strojárska výroba.  Jednoročné kvalifikačné kurzy boli schválené Štátnym pedagogickým  ústavom v Bratislave a Ministerstvom školstva SR v roku 1995.

Foto: Miloš Sušienka

Zdroj: hrady-zamky.sk, rcbystricany.edupage.org, wikipedia.org

Ďalšie správy