Video: Mesto Prievidza oslávilo Deň učiteľov

27.3.2024
Video: Mesto Prievidza oslávilo Deň učiteľov

27. marca o 9:00 hod. si pri príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch KaSS v Prievidzi 18 učiteľov prevzalo z rúk pani primátorky a zástupcov mesta Plaketu Jána Amosa Komenského a 3 učitelia Ďakovné listy. Tieto ocenenie sú poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností. Prinášame krátke predstavenie jednotlivých ocenených pedagógov.  

 

Ďakovný list 

 

 1. Mgr. Viera Mádrová, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Ulici Kalinčiaka

Vyučuje slovenský jazyk, náboženskú a etickú výchovu. Okrem učiteľovania pracuje aj ako koordinátorka protidrogovej prevencie, podieľa sa na organizovaní biblickej olympiády. Pod jej vedením sa žiaci aktívne zapájajú do verejne prospešných zbierok ako Deň narcisov, Modrý gombík či Biela pastelka.

 

 1. PaedDr. Juraj Tasch, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

Je výnimočný učiteľ telesnej výchovy, a to svojím nadšením pre volejbal, 25 rokov bol aktívnym a zanieteným mládežníckym trénerom. Svojím chlapcom bol vždy tým, kým práve treba - trénerom, otcom a aj kamarátom. Za tie dlhé roky učenia a k tomu aj trénerskej práce so žiakmi na úkor seba a svojej rodiny, mu patrí úprimné poďakovanie.

 1. Mgr. Iveta Zitová, Základná škola na Ulici Sama Chalupku

31 rokov  učí predmety: slovenský jazyk, literatúra a hudobná výchova. Pravidelne pripravuje žiakov na olympiády zo slovenského jazyka, na spevácke súťaže a na literárne súťaže v prednese poézie a prózy. Každoročne sa podieľa na organizovaní rôznych exkurzií a kultúrnych podujatí. Okrem toho pracuje aj ako vedúca predmetovej komisie, aktívne spolupracuje aj s rodičmi, je empatická, ústretová a nápomocná.

 

 Plaketu Jána Amosa Komenského 

 

 1. Mgr. Elena Antalíková, Základná škola na Mariánskej ulici

 

Aktívne sleduje dianie v školstve, zaujíma sa o nové pokrokové metódy a vzdelávacie stratégie, vo vyučovaní predmetov 1. stupňa základnej školy efektívne využíva informačno-komunikačné technológie a pokrokové vzdelávacie stratégie ako napr. Hejného metóda učenia matematiky či robotické bee boty. Zapája žiakov do súťaží, školských a mimoškolských aktivít. Venuje sa im aj vo voľnom čase, čím dáva priestor vyniknúť ich talentu a rôznorodým záujmom. Ochotne a efektívne spolupracuje s kolegyňami a vedením školy. Preukazuje profesionálny a ľudský prístup k žiakom a rodičom.

 

 1. Mgr.  Anna Dražová, Centrum voľného času na Ulici Novackého

je dlhoročná pracovníčka centra voľného času, od roku 1981 pracuje so športovo-tanečnou skupinou Trend Mažoretky. Detailná a vysoko kvalitná práca s paličkou, rytmika, držanie tela, no najmä nápaditosť v tvorbe zaujímavých choreografií a kostýmov sa stretli u detí, rodičov i verejnosti s obdivom a zaslúženým úspechom v mnohých celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Svedčí to o jej profesionalite, skúsenosti, vytrvalosti a oddanosti pre túto prácu.

 1. Mgr. Jana Galanská, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

je dlhoročnou predsedníčkou PK Informatika. Je to odbor, ktorý snáď najviac zaznamenáva nové trendy. Je priekopníčkou v zavádzaní nových učebných plánov, nových voliteľných predmetov. pred dvomi rokmi obnovila odbor Programovanie V tom školskom roku bolo Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského  v širokej konkurencii vybrané ako experimentálny overovateľ nového typu gymnázia  Gymnázium so zameraním na informatiku. Pani Galanská je tiež mimoriadne milý a láskavý človek, vždy pripravený pomôcť žiakovi či kolegovi. V jej nenápadnej prítomnosti je skrytá sila kolektívu, ktorý skvelo a zodpovedne vzdeláva a vychováva mladých ľudí v Prievidzi už viac ako sto rokov.

 1. Mgr.  Jana Gebrlínová, Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici

Pani učiteľka Mgr. Jana Gebrlínová je skúsenou učiteľkou 2. stupňa základnej školy s aprobáciou geografia, dejepis a ruský jazyk. Už 14 rokov vykonáva špecializovanú činnosť výchovnej a kariérovej poradkyne, vedúcej predmetovej komisie pre spoločenskovedné predmety, tiež je školská koordinátorka celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka. Je školskou koordinátorkou projektu Škola priateľská k deťom a regionálnej výchovy. Bez váhania sa pustila aj do vedenia jazykového kurzu pre deti z Ukrajiny. Uznanie si zaslúži aj za svoj individuálny prístup k žiakom a aktívny postoj pri riešení problémov v spolupráci s rodičmi.

 

 1. Bc. Helena Hudecová, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Ulici Kalinčiaka

Majsterka odbornej výchovy, aktívne zapája žiakov do mnohých gastronomických spoločenských udalostí a súťaží, so svojimi žiakmi sa zúčastnila odbornej stáže v Španielsku, podieľa sa na organizovaní záverečných skúšok a dlhoročne je predsedníčkou skúšobnej komisie na záverečných skúškach žiakov.

 1. Bc. Monika Jalová,  Materská škola na Ulici Mišíka

Pani učiteľka, triedna učiteľka a dva roky aj zástupkyňa riaditeľky materskej školy. Neustále prináša nové nápady a inšpirácie, je úžasná aj v oblasti medziľudských vzťahov, svoje odborné skúsenosti trpezlivo a ochotne odovzdáva začínajúcim pedagógom, vďaka čomu je vyťaženou uvádzajúcou pani učiteľkou. Má zodpovedný prístup k pedagogickej práci, vrúcny vzťah k ľudovým tradíciám, svojím entuziazmom a vysokou odbornosťou prispieva k všestrannému rozvoju detí a inšpiruje nielen mladé začínajúce kolegyne, ale aj pre staršie pani učiteľky.

 

 1. Mgr. Alena Kučová, Stredná odborná škola na Ulici Vansovej

Pri vyučovaní uplatňuje inovatívne formy a metódy, okrem toho pracuje aj ako koordinátorka drogovej prevencie, výchovná poradkyňa a v minulosti aj ako  zástupkyňa riaditeľa školy. Aktívne sa každoročne zapája so žiakmi školy do olympiády ľudských práv a projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja - Zážitkové vzdelávanie. Tiež sa venuje kultúrnemu rozvoju žiakov organizovaním exkurzií nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. Už 16 rokov v predvianočnom období organizuje finančnú zbierku pre Detský domov  na Ulici Závodníka v Prievidzi, čo dáva jej práci dimenziu solidarity a ľudskosti.

 1. Mgr. Niké Labudová, Základná škola na Rastislavovej ulici

S trpezlivým prístupom pomáha všetkým deťom bez rozdielu prekonávať bariéry v učení a rozvíjať ich individuálny potenciál. Je autorkou a realizátorkou viacerých projektov. Jej zásluhou sa v areáli školy vybudovalo golfové ihrisko. V súčasnosti realizuje projekt  „Výnimočné školy“, ktorý ma za cieľ zvyšovať kvalitu vzdelávania a podporovať učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesijne aj osobnostne rásť. Veľa úsilia venuje prezentovaniu školy na verejnosti, je spoluorganizátorkou celoškolských podujatí a aktívnou tvorkyňou propagačných videí zo života školy.

 1. Mgr. Miriam Molotová, Stredná zdravotnícka škola na Vinohradníckej ulici

Je aktívna, tvorivá a zanietená pani učiteľka. Žiakom sa venuje aj po vyučovaní, je koordinátorkou školského parlamentu, mladých ľudí vedie k dobrovoľníctvu a pomoci ľuďom bez domova, je aktívnou členkou Slovenského červeného kríža - organizuje „Študentskú kvapku krvi“ a sama je darcom krvi. Žiakov školy vedie aj k ekologickým aktivitám – je autorkou projektu SOS po Kovide, ktorý bol realizovaný v rámci participatívneho rozpočtu TSK. Tiež je autorkou myšlienky organizovať v škole tzv. Spirit week – aktivitu zameranú na podporu duševného zdravia žiakov školy. 

 1.  Mgr. Mária Nová, Spojená škola internátna na Úzkej ulici

Pani učiteľka Nová je špeciálna pedagogička, ktorá dlhodobo a systematicky uplatňuje vo vyučovaní netradičné a inovatívne formy práce. Vďaka profesionálnemu prístupu k práci sa jej darí podchytiť a rozvíjať silné stránky žiakov so zdravotným znevýhodnením, a tak zastaviť či minimalizovať možné zlyhania, ako aj  frustráciu na stranách všetkých zúčastnených aktérov vzdelávania a výchovy handicapovaných detí.

 1.  Ing. Katarína Pekárová, Obchodná akadémia na Ulici Madvu

V roku 2012 sa prebojovala do finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos. Na obchodnej akadémii učí odborné ekonomické predmety. Je členom krajskej komisie stredoškolskej odbornej činnosti, koordinátorkou protidrogovej prevencie, organizuje študentskú kvapku krvi a vedie krúžok študentské projekty, z ktorého vzišlo mnoho víťazných prác v krajskom aj v celoslovenskom meradle. Pravidelne sa podieľa na tvorbe školských vzdelávacích programov a na príprave maturitnej skúšky z teoretickej odbornej zložky. Svojím ľudským prístupom a priamou komunikáciou má prirodzenú autoritu u žiakov a uznanie u kolegov.

 

 1.  Mgr. Monika Rybanská, Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského 

Je vynikajúcou učiteľkou anglického jazyka, ktorej pedagogická prax je jasným príkladom lásky k deťom. Organizuje celoškolské súťaže a olympiády v anglickom jazyku, pravidelne pre celú školu pripravuje aktivity : Európsky deň jazykov a Deň Európy. je autorkou odborného dvojjazyčného interaktívneho slovníka Gastronómia, ktorý je nápomocný žiakom z hotelovej školy ako aj spoluautorkou odborného gastro terminologického prekladového slovníka pre hotelierstvo a služby v hoteli. Bola členkou tímu, ktorý sa podieľal na tvorbe prvých jazykových laboratórií. Tiež bola koordinátorkou anglického jazyka pre projekt Európskej únie - Moderná škola. Jej pedagogickú aj odbornú činnosť si vážime a sme na ňu hrdí.

 1.  Iveta Slobodníková, Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici

Už 36 rokov svedomito odvádza prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania a v tomto školskom roku oslávila aj významné životné jubileum. Aktívne a systematicky uplatňuje inovatívne formy a metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Rešpektuje potreby a záujmy každého dieťaťa. Podieľa sa na medzigeneračnej spolupráci detí MŠ a seniorov z denného centra prípravou spoločných kultúrnych programov, je realizátorkou projektov : Gestá, ktoré rozprávajú, S legom je svet krajší či Adoptuj si kravičku. Tiež je členkou celoslovenskej Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Svojou prácou a aktivitami vytvára dobré meno školy.

 

 1.  Mgr. Katarína Sokolová, Centrum voľného času na Ulici Novackého

Je neoddeliteľnou súčasťou  života centra voľného času v oblasti mažoretkového športu a zástavníkov, ale aj pri príprave a realizácii všetkých okresných vedomostných olympiád. Zodpovedný prístup, dochvíľnosť, kompetentnosť a spoľahlivosť sú zárukou úspešnosti a spokojnosti zainteresovanej verejnosti. Výsledky jej práce sú konfrontované spokojnou verejnosťou, záujmom mladých ľudí a kladným ohlasom rodičov. Dlhoročná kvalitná práca pani Sokolovej je príkladom úspechu tam, kde sa spája láska, odbornosť a skúsenosť v práci s mladými ľuďmi.

 1.  Katarína Soláriková, Materská škola na Ulici Gorkého

Viac ako 40 rokov sa venuje práci s deťmi. Svoje manažérske schopnosti využila aj vo funkcií riaditeľky materskej školy. Každodennou systematickou prácou vedie deti k zvládnutiu potrebných vedomostí a zručností a pripravuje ich na  úspešný vstup do 1. ročníka základnej školy. Rozvoj talentu detí podporuje aj  prípravou kultúrnych a športových podujatí. Venuje sa aj odbornému poradenstvu, vyniká v komunikácií s rodičmi, vďaka čomu sú mnohé každodenné problémy vyriešené k spokojnosti školy aj rodičov.

 

 1. Mgr. Viktória Spišková, Základná škola na Ulici energetikov

Pani učiteľka je príkladom vzoru humánnosti, ľudskosti a empatie v práci s deťmi a mládežou. Aktívne sa venuje  ľuďom a zvieratkám v rôznych projektoch a akciách zameraných na pomoc druhým. Neopomína históriu a zdravý základ štátu, ktorý žiakom moderným spôsobom približuje a vťahuje ich do základných pilierov nášho národa. Jej vždy dobrá nálada a úsmev na tvári je najúčinnejšou edukačnou pomôckou.

 1.  Mgr. Dagmar Tragorová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka

Vyučuje nemecký jazyk, je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov, ale aj osvedčenou triednou učiteľkou. Dlhodobo sa zaujíma o medzinárodné výmenné programy učiteľov i žiakov. Pracovala v projektoch eTwinning, Comenius a v súčasnosti je koordinátorkou  projektu ErasmusPlus. Typická je pre ňu dobrá nálada a optimizmu, verí v potenciál rozvoja osobnosti každého človeka. Je inšpiratívna, svoje skúsenosti vždy ochotne odovzdávala kolegom, preto od školského roku 2023-24 pracuje aj ako mentorka učiteľov. V praxi to znamená, že každý týždeň sa venuje jednému učiteľovi školy, ktorému pomáha posunúť sa v kvalite vzdelávania. Svojou prácou výrazne participuje na smerovaní školy. Je vzorom učiteľky s veľkým srdcom.

 1.  PaedDr. Bronislava Žideková, Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského

 V učiteľskom svete pôsobí už dlhé roky. Je empatickou voči všetkým svojim žiakom, každodenne vykonáva svoju prácu veľmi zodpovedne. Svedomito sa pripravuje na hodiny a žiakom sa snaží ukázať, že všetko, čo sa naučia v škole, raz budú v živote potrebovať. Je triednou pani učiteľkou, „svoje deti“ vedie k trpezlivosti a zodpovednosti voči životu. Je veľmi komunikatívna, kolegovia s ňou veľmi radi spolupracujú. Snaží sa pomôcť každému, kto ju o to požiada a je príkladnou učiteľkou prvého stupňa základnej školy. Dokáže pracovať a tvarovať každého žiaka tak, aby sa vedel postupne uplatniť v ďalšom štúdiu.

Ďalšie správy