Quantcast

Mesto Prievidza zvýšilo dotácie na prevádzku a mzdy v školách

3.1.2021
Mesto Prievidza zvýšilo dotácie na prevádzku a mzdy v školách

Neštátnemu, prípadne cirkevnému zriaďovateľovi škôl na území mesta  poskytne samospráva 88 percent zo sumy, ktorú vynaloží na žiaka v  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Samospráva Prievidze navýšila dotácie na mzdy a prevádzku v školách  zriadených na území mesta. Poskytnutie vyššej sumy príspevkov premietlo i  do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré začalo platiť 1. januára.

"Toto VZN určuje výšku dotácie na rok 2021. Napriek zlej ekonomickej  situácii mesto Prievidza navyšuje celkovú sumu dotácie o 265.000 eur," spresnila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová.

Na každé dieťa v zariadeniach tak samospráva podľa nej dá viac financií,  ide o zariadenia v originálnych kompetenciách, čiže materské školy  (MŠ), školské jedálne (ŠJ), školské kluby detí (ŠKD), základné umelecké  školy (ZUŠ) a centrum voľného času (CVČ).

Neštátnemu, prípadne cirkevnému zriaďovateľovi škôl na území mesta  poskytne samospráva 88 percent zo sumy, ktorú vynaloží na žiaka v  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To pripomienkovala  Piaristická spojená škola F. Hanáka, podľa ktorej niektoré obce alebo  mestá dávajú 100-percentnú alebo vyššiu dotáciu. "Zákon určuje, že  výška dotácie môže byť minimálne 88 percent. My sme robili malý  prieskum, ktoré mestá sa k tomu ako stavajú. Čo je podstatné, pri určení  výšky dotácie nie sú dôležité percentá, ale suma. Teda konkrétna suma,  ktorá je určená percentami," ozrejmila Révayová.

Z prieskumu radnice podľa nej vyplynulo i to, že hoci mesto určilo  dotáciu len vo výške 88 percent, dotácia, ktorú dáva neštátnym  zriaďovateľom, je podstatne vyššia ako v mestách a obciach, kde dávajú  90 alebo 100 percent. "Je to spôsobené aj tým, že mestá majú voľnú  ruku pri jednotlivých zložkách, ktoré tvoria dotáciu a  započítavajú ich  do rozpočtu. Sú to mzdy, poistné fondy, transfery, tovary a služby.  Mesto ich započítava v plnom rozsahu, ako ich prideľuje školám," dodala.

Ďalšie správy