Nové opatrenia v meste Prievidza: Pandémia ochorenia COVID-19

13.10.2020
Nové opatrenia v meste Prievidza: Pandémia ochorenia COVID-19
koronavírus

Mesto Prievidza v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a vyhláseným núdzovým stavom prijíma opäť viaceré opatrenia na ochranu verejného zdravia. Informuje tiež o aktuálnych opatreniach vyplývajúcich z uznesenia Vlády SR č. 587.

Obnova telefonickej informačnej služby
Mesto Prievidza obnovuje prevádzku telefonickej informačnej služby, určenej predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia mesta na čísle 0904 752 611 dostanú aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v meste Prievidza. Linka je k dispozícii v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00.

Opatrenia v sociálnej oblasti
Už od 1. októbra 2020 je pozastavená činnosť a prevádzka všetkých denných centier pre seniorov a sociálno-integračného centra. Mesto Prievidza dočasne z preventívno-hygienických dôvodov, zameraných na ochranu prijímateľa sociálnej služby, neposkytuje možnosť osvedčovania dokladov v domácnostiach. V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na notárske úrady.

Účasť na pohrebných obradoch v Prievidzi
Na základe Uznesenia č. 645/2020 Vláda SR zakazuje s účinnosťou od 13. októbra 2020 zhromažďovanie v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. V Dome smútku a v domoch rozlúčky v štvrtiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka preto platí, že sa môže pohrebných obradov zúčastniť maximálne 6 osôb.
Toto platí do vydania očakávaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré má platiť od 15. októbra 2020. ÚVZ SR avizoval zavedenie obmedzenia, podľa ktorého sa pri výnimkách zákazu zhromažďovania má umožniť účasť na obradoch v interiéri s obmedzením 1 osoba na 15 m2 plochy miestnosti.

V obradnej sieni len 6 osôb
Takisto na základe zákazu zhromažďovania, vydaného Vládou SR, do vydania iných opatrení UVZ SR platí, že sa sobáša v obradnej sieni mesta Prievidza môže zúčastniť najviac 6 osôb.

Mestský úrad ostáva verejnosti prístupný
Režim fungovania mestského úradu zatiaľ ostáva rovnaký ako po zmenách v septembri tohto roka. Úrad je pre verejnosť sprístupnený vo všetky pracovné dni v týchto časoch:
pondelok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
utorok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
streda od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
štvrtok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
piatok od 7:30 do 12:00
V čase od 12:00 do 13:00 je prestávka na vykonanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch. Vstup do priestorov MsÚ je možný len s použitím rúška alebo iného prekrytia dýchacích ciest a po použití dezinfekcie na ruky.

Zasadnutie MsZ formou videokonferencie
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté protiepidemiologické opatrenia plánuje primátorka mesta zvolať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 26. októbra 2020 formou videokonferencie.

Neverejné zasadnutia komisií, výborov a mestskej rady

Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a zákazu hromadných podujatí budú od stredy 14. októbra 2020 zasadnutia Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov volebných obvodov neverejné. Mestská rada sa bude konať formou videokonferencie.

S ohľadom na zákaz zhromažďovania a avizované opatrenia pri výnimkách, a s tým súvisiace priestorové obmedzenia mestského úradu, primátorka mesta odporúča komisiám a výborom využiť príslušné ustanovenia rokovacích poriadkov a upraviť si individuálne spôsob rokovania a prijímania uznesení – buď formou hlasovania písomne na diaľku (per rollam) alebo videokonferencie.

Ďalšie správy