Otváranie základných a materských škôl v Prievidzi - prečítajte si hygienické opatrenia

27.5.2020
Otváranie základných a materských škôl v Prievidzi - prečítajte si hygienické opatrenia
koronavírus

Základné a materské školy opäť otvoria svoje brány už 1. júna 2020.

Po oznámení štvrtej fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení  sa začali v základných a materských školách realizovať opatrenia na ich  znovuotvorenie. Začalo sa s upratovaním a kosením areálov jednotlivých  škôl. Postupne je realizovaná aj dezinfekcia hračiek, priestorov a  stravovacích zariadení, aby boli pripravené na  bezproblémovú prevádzku.  

Jednotlivé školy boli vybavené ochrannými pomôckami  -  rúškami, štítmi a dezinfekciou.

Od 1. júna 2020 budú z dôvodu veľkého záujmu rodičov otvorené všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza:
ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14
ZŠ, Rastislavova ulica 416/4
ZŠ, Mariánska ulica 554/19
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37
ZŠ, Ulica energetikov 242/39
ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3
MŠ, Ulica P. Benického 154/1
MŠ, Ulica D. Krmana 334/6
MŠ, Ulica A. Mišúta 731/2
MŠ, Športová ulica 134/34
MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15
MŠ, Náb. sv. Cyrila 360/28
MŠ, Ulica M. Gorkého 223/2
MŠ, Ulica V. Clementisa 251/12
MŠ, Ulica J. Matušku 759/1

Mimo prevádzky zostáva Základná umelecká škola L. Stančeka a Centrum voľného času. 

Platby v školách
Tí rodičia, ktorých deti nastúpia do materských škôl, sú povinní  zaplatiť na príslušný mesiac príspevok do 10. dňa v danom mesiaci.  Rodičia, ktorí počas pandémie neprestali platiť príspevky, budú mať  svoje platby presunuté na ďalšie mesiace.

Informácie pre rodičov a žiakov 
Dňa 18. mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1. 6. 2020. Obnovené vyučovanie na základných školách platí pre žiakov prvých až piatych ročníkov. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov  šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov,  ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú  personálne a technické možnosti školy.

  •     
  • - Podľa usmernenia ministerstva budú školáci základných škôl rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 osôb.
  •     
  • - Podľa usmernenia ministerstva budú deti v materských školách rozdelení do skupín s maximálnym počtom 15 osôb, aby sa eliminovalo riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Jednotlivé základné a materské školy budú poskytovať ďalšie potrebné informácie zákonným zástupcov detí.

Usmernenie hlavného hygienika 
Na základne usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa  § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia, bol stanovený postup pri obnovení prevádzky zariadení  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Pri príchode do zariadenia je potrebné:
- obmedziť zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a  minimalizovať čas sprevádzajúcej osoby dieťaťa (len jedna sprevádzajúca  osoba dieťaťa) strávený pred zariadením len na nevyhnutné odovzdanie  dieťaťa zamestnancovi zariadenia/ vyzdvihnutie dieťaťa od zamestnanca  zariadenia pred vstupom do/východom zo zariadenia;

- zariadenie zabezpečí organizáciu pohybu osôb s dodržiavaním minimálnej  vzájomnej vzdialenosti medzi osobami, v prípade ich zvýšenej  koncentrácie pred zariadením, je potrebné dodržiavať vzájomný odstup  minimálne dva metre.

- pre všetky osoby (okrem detí) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie  horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka). Štatutár zariadenia určí,  či umožní vstup jednej sprevádzajúcej osoby s dieťaťom do šatní  zariadenia, ak nie, do vnútorných priestorov zariadenia nesmú vstúpiť  ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby detí ani žiadne iné cudzie  osoby.

Ukážka usmernenia z jednej Materskej školy v Prievidzi


Všetky potrebné informácie a ďalšie usmernenia nájdete TU. 

Ďalšie správy