Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu vodozádržných opatrení - revitalizujú Mierové námestie a mestskom parku opravia najmä chodníky

3.8.2022
Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu vodozádržných opatrení - revitalizujú Mierové námestie a mestskom parku opravia najmä chodníky

Celková výška získaného nenávratného finančného príspevku na vodozádržné opatrenia v meste Prievidza predstavuje sumu 268 411 eur.

Revitalizujú Mierové námestie

V rámci zmien budú vybúrané pôvodné dláždené plochy Mierového námestia pri Kine Baník, odstránená bude časť nežiadúcej zelene ako sú tuje a kríky po obvode plochy. Plocha námestia bude nahradená novými komunikáciami pre peších s vrchným krytom mlatu v šírke štyri metre, ktoré budú ohraničené parkovým obrubníkom. Uprostred spevnených plôch bude vytvorený dominantný kvetinový záhon. Po obvode chodníka zo strany nárožia križovatky budú vysadené vzrastlé stromy. Plocha námestia bude doplnená novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby.

Na fotke súčasný stav (na hlavnej fotke je vizualizácia revitalizovaného Mierového námestia


V mestskom parku opravia najmä chodníky 

Úpravy v mestskom parku budú zamerané predovšetkým na úpravy chodníkov. Zmeny sú navrhnuté tak, aby zlepšili kvalitu životného prostredia s ohľadom na vodozádržné opatrenia v danej lokalite. Existujúce nepriepustné asfaltové pešie komunikácie budú vybúrané a nahradené za nové pešie komunikácie v šírke dva metre. Vrchná pochôdzna vrstva bude realizovaná vodopriepustnými materiálmi so vsakovacou schopnosťou dažďovej vody do spodných vrstiev. Časť chodníkov bude odstránená a nahradená zatrávnenou plochou. Taktiež dôjde k dotvoreniu krajiny novým mobiliárom ako sú lavičky, parkové smetné nádoby. V časti parku bude realizovaná aj výsadba funkčnej vegetácie vo forme kvetnatej lúky a lokálnej výsadby.

Cieľom je zadržať vodu v krajine 

Realizáciou plánovaných opatrení sa odstránia nepriepustné povrchy v území, zvýši sa jeho infiltračná kapacita, vytvorí sa verejný priestor s dostatkom funkčnej zelene, zvýši sa podiel vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v zastavanom centre mesta, vytvorí sa vhodná mikroklíma. Výber drevín, ktoré budú v rámci implementácie hlavnej aktivity projektu vysadené bude prispôsobený meniacim sa klimatickým podmienkam, podporí sa minimalizácia strát vody v priestore a taktiež transformácia zrážok so podzemných vôd. Eliminuje sa prehrievanie spevnených povrchov najmä v urbanizovanej lokalite a zvýši sa kvalita života obyvateľov mesta. Výmena nepriepustných povrchov za priepustné pomôže znížiť náklady na údržbu povrchov v zimnom období – priepustné povrchy majú menšiu tendenciu vytvárať ľad na povrchu a vyžadujú menej pluhovania snehu.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v mesta Prievidza

Výška schváleného NFP: 268 411,99€

Výška schválených COV na projekt: 282 538,94

 Schválenie nenávratného finančného príspevku na budovanie vodozádržných opatrení je v týchto dňoch ďalšou úspešnou žiadosťou o získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov. Mesto Prievidza pred mesiacom ohlásilo aj získanie dotácie na rekonštrukciu palubovky v Športovej hale vo výške viac ako 115 tisíc eur.

Ďalšie správy