Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka

19.11.2022
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka

Slovenské elektrárne (SE) plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky  (ENO) k 31. decembru budúceho roka. Tento krok odôvodnili ukončením  dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia, ako i zastaralým technickým  stavom a životnosťou elektrárne.

"V súčasnosti sa SE pripravujú na postupné ukončovanie prevádzky  závodu ENO a súvisiacich prevádzok, ako sú definitívne odkalisko a  skládka stabilizátu," uviedli SE v oznámení o zmene, ktoré predložili orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Pred ukončením výroby v závode bude podľa spoločnosti potrebné v  zákonnej lehote požiadať o zmenu integrovaného povolenia, prípadne o  jeho zrušenie. "Okrem opatrení, ktoré budú súvisieť s bezpečným  odstavením jednotlivých výrobných a prevádzkových objektov, bude  navrhnutý aj rozsah monitoringu registrovaných environmentálnych záťaží  nachádzajúcich sa v areáli závodu," priblížila firma.

SE v súčasnom štádiu riešia ukončenie prevádzky ENO, odstavenie  výrobných blokov a súvisiacich stavebných a technologických objektov,  vyprázdnenie technologických častí, skladovacích a prevádzkových nádrží a  objektov od prevádzkových kvapalín a iných nebezpečných látok a vývoz  vzniknutých odpadov. "O odstraňovaní stavebných objektov sa zatiaľ  neuvažuje, v súčasnosti sa hľadá spôsob ďalšieho využitia areálu závodu a  existujúcich objektov. Areál bude okrem nevyhnutnej údržby nevyužívaný," ozrejmili SE.

Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po  transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude podľa  nich trvať niekoľko rokov. S ukončením výroby elektrickej energie a  tepla spaľovaním uhlia súvisia aj ďalšie pripravované zmeny v  lokalitách, ktoré SE v súčasnosti využívajú na činnosti súvisiace s  výrobou v závode. "Optimalizácia využitia týchto lokalít na  nastávajúce obdobie je náročný proces z hľadiska plánovania a finančnej  náročnosti projektovej prípravy aj samotnej realizácie nových činností," skonštatovala spoločnosť.

ENO podľa nej prechádza procesom transformácie so zameraním na  ekologizáciu, inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj  technológie na výrobu obnoviteľného vodíka a vybudovanie hnedého   priemyselného parku. Ďalšou aktivitou je vybudovanie úpravne drenážnych  vôd pre odpadové vody vytekajúce z odkalísk.

Závod ENO vyrába elektrickú energiu od roku 1953. V súčasnosti  zabezpečuje okrem výroby a dodávky elektrickej energie dodávku horúcej  vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany a pre  iné organizácie, ako i výrobu pary na dodávku tepla okolitým  priemyselným podnikom. ENO SE prevádzkujú vo všeobecnom hospodárskom  záujme, ako palivo elektrárne využívajú  domáce hnedé uhlie, ktorého  ťažbu postupne bane utlmujú.

Ďalšie správy