V meste Prievidza sa blíži zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl a rovnako zápis detí do materských škôl

28.3.2024
V meste Prievidza sa blíži zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl a rovnako zápis detí do materských škôl

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 24.04. 2024 v čase od 8:00 - 17:00 hodiny v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy v meste Prievidza je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2023 dovŕši šiesty rok veku, povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Bližšie informácie o zápise v jednotlivých základných školách budú poskytnuté na uvedených kontaktoch jednotlivých škôl:

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5
Tel.: 046/5439647
E-mail: zsdobs@gmail.com
Web: www.zsdobpd.edu.sk

Základná škola Ulica energetikov 242/39
Tel.: 046/540 41 09
E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk
Web: www.skolasenergiou.sk

Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4
Tel.: 046/5424064
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37
Tel.: 046/548 80 56
E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info

Základná škola, Mariánska ul. 554/19
Tel.: 046/542 07 41
E-mail: vedenie@marianska.sk
Web: www.marianska.sk

Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 98 25
E-mail: jpasovsky@atlas.sk
Web: www.schalupku1.edupage.org

Prijímanie prihlášok detí do materských škôl už začiatkom mája

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí rodičov / zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2024/2025 sa koná v dňoch 2. mája, 3. mája a 6.mája 2024 v čase od 8:00 do 16:30 hodiny v priestoroch:

Materských škôl:

Ul. P. Benického 154/1,  Ul. D. Krmana 334/6, Ul. A. Mišúta 731/2, Športová ul. 134/34, Ul. M. Mišíka 398/15, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Ul. M. Gorkého 223/2,

Cesta Vl. Clementisa 251/12, Ul. J. Matušku 759/1,

A základných škôl s materskou školou:

Ul. P. Dobšinského 746/5 a Malonecpalská ul.206/37.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, len ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné, žiadne dieťa mladšie ako 5 rokov veku nemôže byť zaradené do MŠ ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťa sa do materskej školy prijíma len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú rodič/ zákonný zástupca predkladá  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od ošetrujúceho detského lekára dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Ďalšie správy