Vyhlásenie mesta Prievidza k vypovedaniu nájomnej zmluvy na prenájom objektu zimného štadióna MŠHK Prievidza, o.z.

14.2.2014
Vyhlásenie mesta Prievidza k vypovedaniu nájomnej zmluvy na prenájom objektu zimného štadióna MŠHK Prievidza, o.z.

PRIEVIDZA, 14. február 2014. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v protokole z kontroly v roku 2012 konštatoval, že nájomná zmluva na prenájom objektu zimného štadióna  bola uzatvorená s MŠHK Prievidza, o.z. napriek tomu, že v roku 2011 vznikla nová nezisková organizácia, ktorá zabezpečovala činnosť v oblasti mládežníckeho športu. Mesto Prievidza preto prijalo opatrenia na riešenie tohto kontrolného zistenia.

Na zosúladenie zmluvných vzťahov v zmysle výsledkov a odporúčaní kontroly NKÚ požiadalo mesto Prievidza spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (predtým UNIPA spol. s r. o.), ktorá vykonáva správu a údržbu zimného štadiónu v Prievidzi na základe komisionárskej zmluvy uzatvorenej s mestom Prievidza dňa 1.7.2002, o vypovedanie nájomnej zmluvy na prenájom objektu zimného štadióna s občianskym združením MŠHK Prievidza. Mesto Prievidza zároveň požiadalo komitenta o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom objektu zimného štadióna s Mestským športovým hokejovým klubom mládež, n. o. Súčasťou pokynu komitenta bola tiež požiadavka, aby spoločnosť Technické služby mesta Prievidza do nájomnej zmluvy s novým subjektom zakotvila možnosť využívania predmetu nájmu aj občianskym združením MŠHK Prievidza.

Tréningový a zápasový proces seniorského hokejového klubu teda ostane v rovnakom režime ako doteraz. Krytie výdavkov bude realizované prostredníctvom dotácie, ktorú mesto Prievidza v splátkach poskytne neziskovej organizácii Mestský športový hokejový klub mládež. V rovnakom režime doteraz svoj tréningový a zápasový proces zabezpečoval seniorský klub pre Mestský športový hokejový klub mládež, n. o. v rozsahu minimálne 1500 hodín ročne.

V roku 2013 bola očakávaná skutočnosť čerpania dotácie z rozpočtu mesta Prievidza na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna vo výške 213 811 eur. Aj v roku 2014 je v schválenom programovom rozpočte mesta Prievidza naplánovaná dotácia na krytie prevádzky zimného štadióna, a to vo výške 214 000 eur.

Ďalšie správy