Quantcast

Začal sa advent: Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na Vianoce

29.11.2020
Začal sa advent: Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na Vianoce

Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávia kresťania v nedeľu 29. novembra,  sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi,  evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a ďalších kresťanov  štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia  Pána.

Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma  svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj  čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen  udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako  ho predpovedali proroci, ale aj Pánov nový príchod na konci vekov.

Slovo advent pochádza z latinského "adventus", čo znamená príchod. K  typickým prvkom adventu patria roráty a adventný veniec. Rorátne sväté  omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky  väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť  ich v kostoloch pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať  či spievať modlitbu Anjel Pána.

Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách".  Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16.  storočia z Francúzska Rorate coeli de super... – Rosu dajte nebesia  zhora....

Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa  a adventom sa začína nový cirkevný rok. Symbolom tohto obdobia  je adventný veniec.

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I.  Veľkého, ktorý pôsobil v rokoch 440 - 461. Iný záznam o advente pochádza  z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa  príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po  sviatku sv. Martina.

Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo  pôstno-kajúcny charakter. Neskôr pápež Gregor I. Veľký (590 - 604)  skrátil adventné obdobie na štyri nedele, symbolizujúce 4000 rokov  čakania na Mesiáša.

V gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na  slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka, začalo už 15.  novembra. V pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa  juliánskeho kalendára, sa Vianoce budú sláviť až 6. a 7. januára 2021.

Symbolom adventného obdobia je veniec so štyrmi sviečkami


Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc – adventu – je v  kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa zapaľujú  postupne počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky  tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické  farby adventných nedieľ.

Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V biblii sa  hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.  Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň  ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje  prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je  svetlo sveta.

Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale aj v  kresťanských rodinách, nemocniciach či iných zariadeniach. Veriaci môžu  v nedeľu priniesť svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi  posvätia počas prvej adventnej nedele alebo v jej predvečer, teda  v sobotu 28. novembra.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern.

Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na  tomto mieste deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá. Na základe  otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol  vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali  všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi  štyri adventné nedele.


Ďalšie správy