Zjednosmernenie miestnych komunikácií – Ulica M. Gorkého a Ulica energetikov v Prievidzi už v septembri

12.9.2023
Zjednosmernenie miestnych komunikácií – Ulica M. Gorkého a Ulica energetikov v Prievidzi už v septembri
prievidza

Mesto Prievidza po dôkladnej analýze pristúpila k rozhodnutiu zjednosmerniť dve miestne komunikácie na sídlisku Kopanice – Ulicu M. Gorkého a Ulicu energetikov. Pôvodný termín z jari tohto roku sa z dôvodu rekonštrukcie teplovodu presunul na jeseň. K zjednosmereniu tak dôjde od 18. septembra.

„Tieto komunikácie svojimi šírkovými parametrami čiastočne vyhovujú obojsmernej premávke, avšak množstvo vozidiel, ktoré parkujú mimo parkovacích miest, znemožňuje plynulý a bezpečný prejazd vozidiel v oboch smeroch,“ popisuje situáciu a dôvody zmeny Ing. Michalík z referátu dopravy.

Ulica energetikov bude zjednosmernená v smere od Ulice K. Nováckeho k Ceste Vl. Clementisa. Z dôvodu zabezpečenia dopravnej obsluhy školy na Ulici energetikov a parkoviska pre potraviny bude umožnená obojsmerná premávka na začiatku a na konci ulice. Ulica energetikov bude jednosmerná od križovatky s Mojmírovou ulicou po križovatku s komunikáciou vedúcou k ZŠ na Ulici energetikov.

Ulica M. Gorkého bude zjednosmernená v smere napojenia od Cesty Vl. Clementisa po Ulicu K. Nováckeho.  Vzhľadom na umiestnenie parkoviska v blízkosti napojenia na Ulicu K. Nováckeho a potreby zásobovania potravín a ďalších prevádzok bude ponechaná obojsmerná premávka v tomto úseku ulice. To znamená, že jednosmerná premávka bude od križovatky ulíc Ulica M. Gorkého a Cesta Vl. Clementisa po napojenie zásobovania potravín.

„Zjednosmernenie ulíc prinesie výrazne vyššiu mieru bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v oblasti, zabezpečí lepší výjazd z parkovísk a umožní lepšiu organizáciu statickej dopravy,“ upresnil prínosy zjednosmernenia daných miestnych komunikácii zástupca primátorky Michal Dobiaš.

Ďalšie správy