Quantcast

Zoznam ocenených: Slávnostný večer TVÁRE MESTA 2020, spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel

8.6.2021
Zoznam ocenených: Slávnostný večer TVÁRE MESTA 2020, spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel

Mesto Prievidza udelilo čestné občianstvo im memoriam niekdajšiemu  dlhoročnému predsedovi mestského národného výboru Michalovi Krajčíkovi.  Ocenenia od samosprávy na galavečere Tváre mesta si v pondelok (7.6.)  večer prevzali i ďalšie osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré  meno mesta. Informoval o tom v utorok hovorca mesta Michal Ďureje.

Krajčík bol futbalistom, neskôr pôsobil ako riaditeľ okresného  stavebného podniku. Do čela mestského národného výboru zasadol v  novembri 1970, pôsobil tam až do decembra 1989. Za svoju celoživotnú  prácu pre mesto dostal viacero ocenení. Jeho zásluhou sa zachovalo celé  vydanie Monografie Prievidze od Mikuláša Mišíka, ktorú napriek príkazu  na skartáciu uchovával v pivnici mestského národného výboru od roku 1971  až do decembra roku 1989. Zomrel vlani v marci vo veku 91 rokov.

Laureátom ceny mesta sa stal farár a niekdajší dekan farnosti Prievidza  Vladimír Slovák, samospráva ho ocenila za výrazný podiel na  zintenzívnení komunitného života farnosti, podiel na obohatení  kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na  záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste.

Cenu primátora dostal za rozvoj slovenského matematického vzdelávania  Miloš Franek, za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne  postihnutým v meste ocenila radnica Ľudmilu Velikovovú.

Mestské ocenenie Prievidzský anjel 2020 si prevzali ľudia a kolektívy,  ktoré sa zaslúžili o rozvoj Prievidze a jeho obyvateľov, majú zásluhy na  zveľaďovaní a propagácii mesta, dosiahli významné výsledky alebo  vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho  obyvateľov.

Slávnostný večer TVÁRE MESTA 2020, spojený s odovzdávaním mestských ocenení

Prievidzský anjel, Cena primátora mesta, Cena mesta a Čestné občianstvo mesta Prievidza sa konal v pondelok 7. júna 2021 v Dome kultúry na ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

Mestské ocenenie Prievidzský anjel 2020:

1
Anton Bakyta
Za mnohonásobné darcovstvo krvi a prínos pre miestnu komunitu pri práci domovníka.
2
Božena Blaháčová
Za mimoriadny prínos pri knihovníckej práci v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, prácu s čitateľmi a organizáciu atraktívnych podujatí a aktivít pre obyvateľov mesta.
3
Branislav Bullo
Za mimoriadny prínos v kultúrnom a spoločenskom živote v mestskej časti Veľká Lehôtka, za prínos v oblasti gospelovej hudby.
4
Mgr. art. Eduard Gürtler
Za mimoriadny prínos v oblasti ochotníckeho divadla, motivovanie mladých ľudí k pozitívnemu vzťahu k divadlu a dramatickej tvorbe a obohatenie kultúry o ďalší divadelný rozmer v našom regióne.
 
5
Helena Mečiarová
Za mimoriadnu občiansku angažovanosť, zachovávanie tradičných techník ručných prác, ochotu a nezištnú pomoc v mestskej časti Necpaly.
6
RNDr. Jaroslav Perniš
Za vydanie jeho 10. publikácie „O prievidzskom gymnáziu“, takmer 400 stranovej monografie s unikátnymi dobovými fotografiami, mapujúcej dejiny strednej školy nerozlučne spätej s Prievidzou.
7
Lenka Ilčíková
Za úspešný proces prípravy Akčného plánu transformácie Hornej Nitry, aktívne členstvo v pracovných skupinách a zdôrazňovanie významu participácie verejnosti na všetkých úrovniach.
8
Mgr. Mária Hausnerová
Za úspešnú športovú kariéru v oblasti plávania, pedagogickú činnosť a organizáciu základných plaveckých výcvikov pre viac ako 15 tisíc detí, pri príležitosti životného jubileua 70 rokov.
9
Ing. Mariana a Mgr. Bohumil Vaňovci
Za mimoriadny prínos v organizačnom tíme podujatí v mestskej časti Necpaly pri príležitosti životných jubileí 60 rokov.
10
Martin Čmiko
Za prácu správcu v útulku pre bezprístrešných ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť aj napriek zdravotným ťažkostiam vo veku 70 rokov.
11
Oľga Mečiarová
Za vrúcny vzťah k rodisku, dlhoročnú nevšednú, obetavú a zmysluplnú aktívnu starostlivosť o drobnú sakrálnu stavbu Pieta na Bojnickej ceste.
12
Renáta Renčíková
Za kreatívnu prípravu akcií pre členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých k rôznym príležitostiam a spríjemňovanie prostredia, pripravou dekorácií a ručne vyrobených darčekov.
13
Mgr. Vlasta Miklasová
Za aktívnu spoluprácu s neziskovými organizáciami v oblasti sociálnej pomoci obyvateľom a ľuďom odkázaným na pomoc a za udržanie kvality sociálnych služieb a školstva vďaka jej zodpovednému, obetavému a kompetentnému plneniu pracovných úloh a povinností.
14
Bc. Zuzana Adámiková
Za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí na vysoko profesionálnej úrovni v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, za pedantnosť, pracovné nasadenie a vynikajúce organizačné schopnosti.
15
Ing. Arch. Zuzana Hlinková
Za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia, prírody, zachovania pamiatok v meste, a zapájania verejnosti do premien mesta.

 

 

CENA PRIMÁTORA mesta 

CENA MESTA

ThLic. Vladimír Slovák - farár a dekan farnosti Prievidza v období od 1. júla 2013 do 30. júna 2019

            za výrazný podiel na zintenzívnení komunitného života farnosti, podiel na 

            obohatení kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na 

            záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste Prievidza 

  •  

 

Udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza in memoriam podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza dlhoročnému predsedovi Mestského národného výboru v Prievidzi Michalovi Krajčíkovi. Čestné občianstvo Michalovi Krajčíkovi in memoriam udelené za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí.

 

Mestské zastupiteľstvo 24. augusta 2020 prijalo návrh primátorky mesta a schválilo uznesením číslo 205/20 udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza in memoriam podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza dlhoročnému predsedovi Mestského národného výboru v Prievidzi Michalovi Krajčíkovi.

Michal Krajčík sa narodil v Prievidzi 16. decembra 1928. Celý svoj život - okrem dvoch rokov na základnej vojenskej službe - prežil v Prievidzi. Pre nepriaznivé sociálne pomery v rodine nemohol ako mladý človek uplatniť svoje schopnosti, využiť dobrý prospech v škole v ďalšom štúdiu a získať vysokoškolské vzdelanie.

Do života mu v detstve a mladosti výrazným spôsobom zasiahol šport. Medzi jeho najväčšie futbalové úspechy patrí získanie titulu armádneho majstra Československa s futbalovým klubom SVOBODA PRAHA v roku 1952. Zranenia a operácia meniskusu ho predčasne vyradili z aktívneho futbalového života v roku 1954, ale futbalu zostal verný po celý svoj život – najprv ako hráč, neskôr ako tréner, či funkcionár a napokon ako fanúšik.

Z pozície technika na Okresnom stavebnom podniku, sa prepracoval na pozíciu riaditeľa, ktorú vykonával v rokoch 1962 až 1970. A potom prišiel 1. november 1970 a po šiestich predsedoch - Jozefovi Uhliarovi, Vladimírovi Vestenickom, Jozefovi Ťapuškovi, Jánovi Grosovi, Albínovi Lajčiakovi a Júliusovi Chromom si sadol do kancelárie predsedu Mestského národného výboru Michal Krajčík, aby tam so cťou pôsobil až do decembra 1989.

V novodobých dejinách mesta nemá v trvaní mandátu konkurenciu. Za toto obdobie Prievidza zaznamenala najprudší rast. Bolo postavených najviac bytov, vybudovaných moderných športových objektov. Boli vybudované napríklad futbalový štadión, športová hala a zimný štadión, v meste tiež pribúdali školy, obchody a iné zariadenia, a takmer o 30 tisíc vzrástol počet obyvateľov. Trávnaté plochy, parky a stredná a vysoká zeleň predstavovali 34 m2 na obyvateľa, čo bolo najviac v bývalom Československu. Vo funkcii sa snažil byť maximálne spravodlivý. Jeho pôvod ho predurčoval uplatňovať a presadzovať v styku s obyvateľmi sociálny rozmer. S úctou a plnou vážnosťou k nemu pristupovali všetci štyria primátori po roku 1990 a ocenený bol aj mestským zastupiteľstvom.

To považoval za najväčšiu odmenu. Za celoživotnú prácu pre mesto dostal viacero ocenení a uznaní, napríklad štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu. V roku osláv šesťstoročnice Prievidze prevzal za mesto Rad práce. Jeho zásluhou sa zachovalo celé vydanie Monografie Prievidze od Mikuláša Mišíka, ktorú napriek príkazu na skartáciu uchovával v pivnici mestského národného výboru od roku 1971 až do decembra roku 1989. Zomrel náhle 27. marca 2020 v Prievidzi vo veku 91 rokov.

Ďalšie správy