Horná Nitra mojimi očami

Výstavy
Prievidza
12.8.2013 - 22:59 - 13.8.2013 - 22:59

klik na plagát

Radi fotíte? Pochádzate z hornej Nitry, alebo máte k tomuto regiónu blízky vzťah? Zapojte sa s Maticou slovenskou v Prievidzi do 3. ročníka fotografickej súťaže HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI.

Nezáleží na veku, či mieste vášho bydliska. Súťažiaci môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi. Fotografie musia byť zhotovené na území hornej Nitry, to znamená v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.

 

Súťažné kategórie: 

 

1. Ľudové zvyky a tradície

2. Historické pamiatky a ľudová architektúra

3. Príroda

 

Do súťaže môžete prihlásiť najviac 3 fotografie v každej kategórii (spolu 9 fotografií)

 

Fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže.

 

Uzávierka súťaže: 30. september 2013

 

Na výhercov čakajú zaujímavé ceny ako napr. rozprávkový pobyt v bojnických kúpeľoch, poukážky na zhotovenie fotoproduktov, knihy a veľa ďalších skvelých cien.

 

 

 

Ako sa do súťaže prihlásiť?

 

Fotografie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: mojimiocami@gmail.com

 

Povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy fotografií.

 

Minimálna veľkosť fotografie: 2048 x 1536

 

So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje:

 

- súhlas so súťažnými podmienkami

- číslo súťažnej kategórie

- názov fotografie

- miesto,kde bola fotografia zhotovená

- rok zhotovenia fotografie

- meno a priezvisko

- vek

- adresa

- e-mail

- telefonický kontakt

 

Vyhodnotenie súťaže

 

Prihlásené fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude pozostávať z troch profesionálnych  fotografov. Zároveň bude prebiehať aj hlasovanie na Facebook stránke súťaže, kde budú zverejnené všetky fotografie, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky. Autor fotografie, ktorá získa počas oficiálne spusteného hlasovania najväčší počet hlasov (kliknutí na „páči sa mi to“), získa zaujímavú vecnú cenu.

 

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenom s vernisážou výstavy najlepších fotografií prihlásených do súťaže. O presnom termíne budú súťažiaci včas informovaní.

 

 

Licencia, autorské a osobnostné práva

 

1.Súťažiaci zaslaním fotografie a prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že

 

a) je autorom príspevku (akejkoľvek fotografie, ktorou sa zapojil do súťaže),vytvoril ho samostatne a je výlučným držiteľom autorského práva k príspevku bez akéhokoľvek obmedzenia, vrátane všetkých výlučných práv osobnostných a výlučných práv majetkových. Súťažiaci ďalej vyhlasuje, že mu bol udelený bezpodmienečný súhlas osôb, ktoré sú v príspevku vyobrazené, prípadne iným spôsobom zachytené tak, že je možné ich podľa tohto príspevku identifikovať, s jeho zverejnením a nie je si vedomý, že by tretia osoba bránila alebo spochybňovala uverejnenie príspevku;

 

b)udeľuje organizátorovi bezplatne výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia príspevku podľa zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“), a to v neobmedzenom rozsahu, vrátane práva bez obmedzenia upraviť či inak meniť príspevok, jeho názov alebo označenie autora, práva spojiť príspevok s iným dielom alebo ho zaradiť ho do diela súborného a prezentovať ho na verejnosti či publikovať na webových stránkach. Licencia nie je nijako územne alebo časovo obmedzená a nie je obmedzená čo do množstvového rozsahu. Organizátor nie je povinný licenciu využiť. Súťažiaci dáva organizátorovi oprávnenie poskytnúť licenciu v celom rozsahu ďalej tretím osobám;

 

c)všetky nároky tretích osôb vyplývajúce z vytvorenia a použitia príspevku boli ku dňu odovzdania fotografie uspokojené;

 

d)zverejnením príspevku organizátorom a jeho ďalším použitím nevznikne organizátorovi žiadny záväzok voči tretím osobám, nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb, najmä právo na ochranu osobnosti či dobrej povesti tretích osôb;

 

2.Organizátor prijíma udelené oprávnenie vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedených podmienok. Všetky fotografie sú vlastníctvom organizátora;

 

3. V prípade, že sa vyššie uvedené vyhlásenie súťažiaceho ukáže v ktorejkoľvek svojej časti nepravdivé, súťažiaci je povinný organizátorovi uhradiť vzniknutú škodu, vrátane všetkých ďalších nákladov organizátora vynaložených pri vymáhaní jeho práv.

 

Ochrana osobných údajov

Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

Odporúčané akcie