Komunikácie

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
-

Katedra maľby pozostáva z piatich ateliérov, z toho jeden je prípravný pre prvý ročník bakalárskeho štúdia. Obsahová stránka ateliérovej výučby média maľby je koncepčne založená a odvíja sa od kontextu súčasnej maľby. Pri štúdiu maliarstva sa akcentuje otvorený dialóg medzi pedagógom a študentom. Reflektujú sa polohy maľby v rozpätí od mimetického po abstraktné zobrazenie. Obsahová stránka ateliérov ponúka študentom výskum komplexného maliarskeho jazyka, v rámci ktorého majú možnosť rozvíjať vlastný, tematický výtvarno-umelecký prejav. Katedra, okrem ateliérového programu, realizuje výučbu odborných predmetov, kľúčových pre profil absolventa média maľby.

Toľko charakteristika jedného z vedných odborov na Fakulte výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici z úst vedúceho katedry doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD. Ako sa v praxi s jeho i s radami ostatných vedúcich ateliérov stotožnilo alebo borilo "sedem statočných" - súčasných i bývalých študentov Akadémie, ktorí svoje sily i diela spojili v celok nazvaný Komunikácie, sa môžete presvedčiť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde výstavu širokej verejnosti predstavia vo štvrtok 24. septembra 2020 o 16. hodine.

Výstavné podujatie Komunikácie v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi potrvá do 25. októbra 2020.

Odporúčané akcie