Quantcast

Z geologického archívu Zeme

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Od do

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi otvára svoje brány novou výstavou Z geologického archívu Zeme, ktorou pozýva širokú návštevnícku verejnosť na exkurziu pravekom života.

Zem ako vesmírne teleso vzniklo v procese tvorby  slnečnej sústavy pred 4,6 miliardami rokov. V priebehu geologického  vývoja planéty sa mnohokrát menilo rozloženie kontinentov a oceánov,  klimatické pomery a samozrejme svet rastlín i živočíchov. Rozmanité,  často podivuhodné ekosystémy, existujúce v jednotlivých érach,  v dôsledku prírodných katastrof zanikali a vytvárali sa nové. Celá  geologická minulosť Zeme je preto rozčlenená na éry, z ktorých každá je  charakteristická svojim jedinečným fosílnym záznamom či určitým typom  vyhynutého spoločenstva organizmov. Skameneliny fauny a flóry, rovnako  ako i sedimentárne horniny, v ktorých sa fosílie nachádzajú, spoločne  vytvárajú "geologický archív Zeme". Ten umožňuje spoznávať  vyhynuté organizmy, analyzovať praprostredie, v ktorom živočíchy a  rastliny existovali, a príčiny ich zániku.

Poznávanie histórie Zeme v múzeu umožnia tri stovky unikátnych  exponátov organizmov, ktoré skameneli v čase. Dôraz sa kladie na  vyhynutých zástupcov fauny a flóry objavených najmä na Slovensku  a v strednej Európe. Vystavené sú početné fosílne skupiny bezstavovcov -  hlavonožce, lastúrniky, ulitníky, ramenonožce, koraly, prvoky, ale  i všetkým dobre známe článkonožce - trilobity. Zo stavovcov sú  prezentované kostrové zvyšky chobotnáčov, kopytníkov, šeliem či rýb.  Bohaté zastúpenie majú i skamenené rastliny od výtrusných, nahosemenných  až po krytosemenné formy. Prezentáciu dopĺňajú základné typy hornín  charakteristické pre jednotlivé geologické obdobia. Výstižné texty  zachytávajú najdôležitejšie medzníky premien planéty a života na nej v  historických periódach, príčiny vymierania organizmov v minulosti, ale  i vízie života v budúcnosti. Doplnkom sú mapy pohybu a zmien  prakontinentov od starohôr až po súčasný stav. Oživujúcim prvkom je "špirála geologického času",  ktorá zobrazuje vývoj fauny a flóry od prvohôr až po štvrtohory  prostredníctvom "vedúcich" skupín organizmov, ktoré milióny rokov  ovládali vodu, vzduch i pevninu, náhle vymizli a boli nahradené inými.

Originálna výstava o premenách modrej planéty, o fosílnych  organizmoch a horninách, ktorú autorsky pripravila múzejná geologička  Ing. Katarína Keratová, určite poteší všetkých milovníkov záhad  geologickej histórie Zeme. Je priam šitá na mieru žiakom 8. a 9.  ročníkov základných škôl na doplnenie učiva prírodopisu, ktorého výuka  bola so známych dôvodov obmedzená. Veď nie nadarmo sa hovorí, že lepšie  je raz vidieť ako stokrát počuť. Neváhajte a príďte. Tešíme sa na Vás.

Výstavné podujatie bude sprístupnené od 1. júna 2020 v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi.

Odporúčané akcie