História hornej Nitry - živý odkaz pre súčasnosť i budúcnosť

Iné akcie

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
MV SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice

pozývajú na seminár

História hornej Nitry - živý odkaz pre súčasnosť i budúcnosť

pramene * súvislosti * biele miesta

štvrtok 27. september 2018

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka ulica 19

 

9.30 – 11.30 h pedagógovia ZŠ a SŠ, verejnosť

14.30 – 16.30 h samospráva, kultúrno-osvetoví  pracovníci, široká verejnosť

 

  • Ako sa z malých dejín stávajú veľké dejiny (Dôležitosť regionálnej histórie pre poznanie našej minulosti)

PhDr. Tomáš Černák, PhD., Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK

  • Kronika – historický prameň v regionálnych dejinách

Mgr. Lucia Bieliková, PhD.

  • Nehmotné kultúrne dedičstvo (Mapovanie, uchovávanie a prieniky do živej kultúry)

Mgr. Ľudmila Húsková, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

  • Múzeum a vzdelávanie (Muzeálie vo vzdelávacom procese)

PhDr. Iveta Géczyová, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

  • Archívne dokumenty ako súčasť poznania regionálnej histórie 

Mgr. Zuzana Kotianová, Štátny archív Trenčín, pracovisko Archív Bojnice

Podujatie sa koná pri príležitosti dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Vstup voľný, účasť, prosím, potvrďte – info@rkcpd.sk alebo info@muzeumpd.sk

Odporúčané akcie