Kultúrne centrum Bojnice

Adresa: Hurbanovo námestie č.19/41 Bojnice 97201 Slovensko
Telefón: +421465430980
Web:

Aktuálne akcie

Popis

Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta (ďalej len KCB) kontinuálne nadväzuje na činnosť svojich predchodcov – príspevkových organizácií mesta Bojnice, ktoré pôsobili v meste od roku 1977 ( Kultúrne a spoločenské stredisko Bojnice, Mestské kultúrne stredisko Bojnice, p.o.m. ) do 31.12.2007.

Sme príspevková organizácia mesta Bojnice (ďalej len KCB) s právnou subjektivitou, zriadená Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach v súlade s § 11, odst. 4), písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Predmetom činnosti KCB je okrem prevádzkovania budov vo výlučnom vlastníctve mesta najmä :

  • organizovanie koncertnej a divadelnej činnosti, výstavných, spoločenských, vzdelávacích, informačných, prezentačných a propagačných podujatí a  prevádzkovanie kina;
  • zabezpečovanie občianskej obradnosti, osláv, partnerských vzťahov mesta a vysielanie v mestskom rozhlase;
  • spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu s neštátnymi a samosprávnymi orgánmi,  organizáciami a inštitúciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými a právnickými osobami v Slovenskej republike a zahraničí;
  • sprostredkovanie vystúpení umeleckých kolektívov a jednotlivcov pre iné právnické a fyzické osoby;
  • propagačná činnosť – prenájom plôch na reklamu;
  • vydávanie mesačníka Bojnické zvesti;
  • sprístupňovanie zbierkových fondov múzeí, diel výtvarného a úžitkového umenia  prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície;
  • hospodárska činnosť v rozsahu povolenom živnostenských oprávnením (organizovanie príležitostných trhov).

Mgr. Vojtech Bartko
poverený riadením KC Bojnice, p.o.m.
tel.: 046/5430 980
mobil: +421 911 941 563
e-mail: kcbojnice.bartko@gmail.com

Mgr. Zlatica Sedláková
referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com

Štefan Kotrík
vedúci prevádzky
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcb@bojnice.sk

Monika Kotríková
referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
mobil: 0911 628 885
e-mail: kcbojnice.kotrikova@gmail.com

Ing. Tatiana Mellová
ekonómka
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.mellova@gmail.com

Elena Laurenčíková
mzdová účtovníčka
tel.: 046/5430 980
e-mail: elena.laurencikova@bojnice.sk

Bc. Miroslav Gál
technik
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.gal@gmail.com

Ľubica Maliariková
grafička – výtvarníčka
tel.: 046/5430 980

Jaroslava Oršulová
zamestnankyňa prevádzky

organizačná zložka – MESTSKÁ KNIŽNICA

www.mestskakniznicabojnice.sk
e-mail: mail@mestskakniznicabojnice.sk
tel.: 046/540 28 08,  mobil: 0904 640 020

Lenka Šagátová
vedúca knižnice  –  odborná knihovníčka

Katarína Gabrišová
knihovníčka

Mgr. Kristína Jankovská
knihovníčka

Monika Rusnáková
obchodník, výpožičná služba

V priestoroch KCB pôsobia niektoré umelecké súbory, o ktorých nájdete bližšie informácie na ich www. stránkach :
 Tanečná skupina MIMIKRY www.mimikry.sk
 Bojnická kapela www.bojnickakapela.net
 Aktuálne informácie o aktivitách Speváckeho zboru sv. Martina nájdete na stránke mesta Bojnice. 

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta