ZRUŠENÉ! Učme sa kultúre 2020

Pre deti
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Prázdninové zábavno-vzdelávacie denné pobyty pre deti

od 17. augusta – 21. augusta 2020

od 24. augusta – 28. augusta 2020

ZRUŠENÉ

Organizátorov k tomuto kroku viedlo odporúčanie Okresného  krízového štábu v Prievidzi i pribúdajúci počet ochorení v našom okrese  v posledných dňoch.


Obsahová  náplň pobytov:

 • ZAOSTRENÉ NA UMENIE - stretnutia s tvorcami detskej  literatúry, filmármi, divadelníkmi, výtvarníkmi, hudobníkmi, pri  ktorých sa deti dozvedia, ako vzniká detská kniha, obraz, film,  divadelné predstavenie, či hit v populárnej hudbe.
 • KULTÚRA NAŠA KAŽDODENNÁ - interaktívne a hravé  oboznamovanie sa s pravidlami spoločenského správania,  kultúrou tela,  cudzojazyčnou komunikáciou, kultúrou komunikácie prostredníctvom IT technológií
 • ZOBÚDZANIE TALENTU - tvorivé dielne, v ktorých si  deti zábavnou formou vyskúšajú svoje predpoklady v dramatickej a  výtvarnej činnosti, vo folklórnom i modernom tanci.
 • TAK ROBILI STARÁ MAŤ, STARÝ OTEC - základy tradičných remesiel (tvorivé dielničky)

Časový rozsah:

Deti prejdú programovou náplňou v piatich dňoch pobytového bloku - od pondelka do piatka.         
Prijímať nové informácie a zabávať sa budú približne v desaťčlenných skupinách.
Program pobytu bude prispôsobený trom vekovým kategóriám: 6+, 10+, 13+
Každý deň bude organizovaný v dennom rozvrhu od 8.h do 16.h
Účastník pobytu bude mať zabezpečený teplý obed v priestoroch RKC, započítaný v cene pobytu.


Informácie pre rodičov:

 • Podpísané prihlášky zasielajte poštou na adresu: Regionálne kultúrne  centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 s označením Učme sa  kultúre, alebo oscanované na emailovú adresu: ucmesakulture@gmail.com vždy najneskôr týždeň pred začiatkom vybraného turnusu.
 • Súhlas so zverejnením údajov spolu s čestným vyhlásením o bez  infekčnosti prostredia prinesú rodičia priamo na prvé stretnutie pobytu.
 • Účastnícky poplatok plaťte na číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0918, informácia pre prijímateľa: Meno dieťaťa.
 • Poplatok je potrebné zaplatiť tak, aby bol najneskôr týždeň pred  začatím Vami vybraného turnusu na účte Regionálneho kultúrneho centra  v Prievidzi.
 • Účastnícke poplatky vraciame len v odôvodnených prípadoch – zdravotné, vážne rodinné dôvody.

V cene je zahrnuté: 1x teplý obed, poistné, nákup potrieb a pomôcok, materiál a pod.

Počet zapísaných detí je obmedzený.

Schádzanie detí je denne od 7.30 do 08.00 h

Denné pobyty sú v prevádzke od 8.00 do 16.00 h 


Hygienické opatrenia:

 • meranie teploty bude náhodné
 • pred nástupom na pobyt musí byť odovzdané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
 • zákonný zástupca dieťaťa sa v priestore budovy môže zdržiavať len minimálne
 • dieťa aj zákonný zástupca vstupuje do budovy s ochranným rúškom
 • pri vstupe si dezinfikujte ruky
 • dieťa musí mať náhradné rúško a vlastnú nádobu na pitie, min. 2 balenia papierových vreckoviek


Po naplnení kapacity 10 členov v jednotlivých kategóriách deti: 6+, 10+, 13+ sa turnus v danom týždni uzavrie.

Cena pobytu na 1 dieťa a 5 dní je 100 €

INFO:  ucmesakulture@gmail.comOdporúčané akcie