Výučba na prievidzských školách s ďalšou smart inováciou - štúdium technológie 3D tlače

20.6.2019
Výučba na prievidzských školách s ďalšou smart inováciou - štúdium technológie 3D tlače

Žiaci prievidzských škôl budú mať výučbu výpočtovej techniky doplnenú o štúdium technológie 3D tlače. Základné školy z miest Prievidza a Karviná sa zapojili do cezhraničného projektu AdTech.

Projekt AdTech je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov základných škôl pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi. Začiatkom júna bolo do priestorov Centra voľného času v Prievidzi dodané technické vybavenie potrebné pre plnenie cieľov projektu. „Dodávateľská firma uskutočnila odbornú inštaláciu,  kalibráciu zariadení, predviedla funkčnosť 3D scanerov a tlačiarní, vytlačila skúšobný objekt a zaškolila členov projektového tímu za mesto Prievidza pre obsluhu zariadení“, opísala prípravu Darina Laluhová, referentka pre projekty a investície z MsÚ Prievidza.

V tomto období je realizované zaškolenie lektorov - učiteľov zo siedmich, základných škôl a CVČ, ktorí zároveň prevezmú technické vybavenie pre jednotlivé školy zúčastnené na projekte. Každá škola bude vybavená 3D scannerom. Samotné 3D tlačiarne budú nainštalované v CVČ. Jedna kompletná zostava technického vybavenia zostane v priestoroch CVČ Prievidza, kde bude k dispozícii žiakom ostatných škôl a všetkým aj v rámci voľnočasových aktivít, na zoznámenie sa so súčasnými metódami a postupmi 3D tlače.

Od septembra školského roku 2019/2020 bude projekt pokračovať výukou žiakov 7., 8. a 9. ročníkov zúčastnených základných škôl.

Ciele projektu

- Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače v súlade s potrebami miestnych zamestnávateľov, jeho overenie so žiakmi a pedagógmi vo výuke základných škôl v oboch krajinách, zabezpečenie predpokladov pre systémové využitie, vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku. 

- Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch, stimulácia záujmu o ďalšie štúdium techniky.

- Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúci uplatniteľnosť na trhu práce.

Financovanie projektu

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdavky projektu predstavujú  211 574,76 eur, z toho pre mesto Karviná 110 389,16 eur a pre mesto Prievidza 101 185,60 eur.

Výška nenávratného finančného príspevku pre mesto Karviná je 99 350,23 eur a pre mesto Prievidza 96 126,32 eur. Spolufinancovanie mestom Prievidza predstavuje sumu 5 059,28 eur.

Ďalšie správy