Čas v nás

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a autor akad. maliar Pavel Petráš ml. vás pozývajú na vernisáž výstavy ČAS V NÁS 2. októbra 2019 o 17:00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi. Zároveň vám predstavíme knihu Čas v nás od Jána Bubniaka.

 

Viac o autorovi:

Predstavujeme vám tvorbu mikulášskeho rodáka, umelca a pedagóga Pavla Petráša ml. patriaci do rodiny výtvarníkov, ktorých korene siahajú do Prievidze.  Jeho otec Pavel s bratom Alojzom sa narodili v Necpaloch (časť Prievidze) a zaradili sa medzi významné osobnosti slovenského výtvarného  umenia. Pavel Petráš ml. úspešne nadväzuje na túto silnú rodinnú  tradíciu.

V rokoch 1983 - 1986 študoval na VŠVU v Bratislave u  doc. Milana Rašlu, v rokoch 1986 - 1990 pokračoval v štúdiu na Pražskej  AVU pod vedením doc. Karmazíma a prof. Hodonského. Doktorát získal na  Akademii Sztuk Pięknych vo Varšave (tu bol tvorivo formovaný prof.  Dyrzynskim, prof. Ptáčekom a prof. Strentom).

Pavel Petráš mladší sa od začiatku svojej umeleckej dráhy sústavne venoval problematike  kresby, krajinomaľby, portrétom, zátišiu a sochárskej tvorbe. Špecifický  podiel na formulácii umeleckého názoru Pavla Petráša ml. mal jeho vzťah  k otcovi a prítomnosť vnímavého malého chlapca v otcovom ateliéri. V  ňom sa schádzali jeho súputníci z Liptova, maliari Čemický, Kern,  Štalmach, Spitz a sochári Grom a Ksandr. Z toho všetkého a prirodzene i z  vlastného výtvarného talentu a ľudského naturelu zrodili sa prvé,  pevnejšie kontúry vlastného umeleckého programu i snaženia. V inšpirácii  modernými výrazovými prostriedkami, ktoré možno vyznačiť polaritou  medzi impresívnym a expresívnym, kryštalizoval sa jeho maliarsky štýl už  v období jeho vysokoškolských štúdií. Boli to predovšetkým figurálne  témy, poetické motívy a lyrické témy ženy, lásky, ale aj zátišia –  kytice, ktoré presvedčivo dokumentujú kvality tejto ranej maliarskej  tvorby. Neskoršie vývinové obdobie, viazané už hlavne k maľbe,  predstavuje súčasnosť, jeho dnešné dielo a tvorbu.

Príznačné pre  túto etapu tvorby je rozšírenie žánrovo tematických okruhov jeho maľby.  Jasný a svieži kolorit obrazov, prevažujúci impresívny dojem i živý a  spontánny rukopisný prednes maľovaných kompozícií, hovorí o  optimistickej tvorivej aktivite i o snahe a spoluúčasti na programe  slovenského výtvarného umenia. Celý rad individuálnych i kolektívnych  výstav priebežne dokumentovali charakter, smer i orientáciu výtvarného  programu talentovaného umelca. Pre tvorbu P. Petráša je charakteristický  jasný kolorit, čisté farebné tóny a žiarivé farebné kontrasty, ktoré  tlmočia autorovu úprimnú snahu zachytiť nefalšovanú radosť zo života.

Pri portrétnej tvorbe vystupuje autor ako empatický a hĺbavý pozorovateľ,  ktorý tvorí portréty na základe vžitých kompozičných vzťahov, no on do  nich pridáva esenciu vlastnej subjektívnej optiky, dominuje na nich  ľudská tvár a charakter portrétovaných (jeho portréty pôsobia v  niektorých momentoch, ako malé „pocty“ pre portrétovaných, či už rodinných príslušníkov, známych alebo slávne osobnosti).

Autor vo  svojej tvorbe voľne narába s celou históriou umenia, využíva poznatky  získané z vlastných rozborov originálnych umeleckých diel a tie  uplatňuje rovnako pri portréte, ako pri apropriácii. Apropriácia sa  začala najsilnejšie uplatňovať najmä v umení 60. rokov, ako reakcia  umelcov na elitárstvo avantgardy. Ide o umenie, ktoré sa živí iným  umením, spochybňuje koncept originálneho umeleckého diela a súbežne s  touto umeleckou stratégiou sa do popredia dostávali otázky týkajúce sa  straty autorstva (Barthesova smrť umelca) a problému virtuálnej kópie.  Na tieto témy reaguje vo svojej tvorbe aj P. Petráš ml. V autorových  dielach je uchopiteľná, ale najmä iná poloha apropriácie, pri voľbe  citovaných diel si vyberá tvorbu autorov, ktorí sú mu blízki a sú jeho  vzormi. Opäť im obdobne ako pri portrétnej tvorbe vzdáva týmto spôsobom  privlastnenia si ich diela určitú poctu a honor. Ťažisko jeho tvorby je  postavené na dialógu s umeleckými dielami iných autorov, pričom  spoločným menovateľom všetkých jeho diel je úsilie vytvoriť vhodný  priestor pre vizuálnu komunikáciu s divákom.


Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Trvanie výstavy: 2. 10. - 31. 10. 2019
Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstupné od 3. 10.: 1 € / žiaci, študenti  a seniori 0,50 € / ZŤP a vojnoví veteráni zadarmo

Odporúčané akcie