Etno-história 2023: Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

  1. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  2. Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  3. Hlavný partner Fond na podporu umenia


21. 3. 2023 o 17.00 h / sála RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

ETNO-HISTÓRIA

Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD.

Dôležitou súčasťou historického vývoja horských regiónov Slovenska boli migrácie obyvateľstva, teda pohyb jednotlivcov či skupín v územnom a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Ako  sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické,  ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej  oblasti. 

V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovala predovšetkým migrácia za prácou.  Išlo o zložitý geografický, demografický, sociálny a ekonomický jav  s evidentným vplyvom na kvalitu kultúrnych procesov. Zásluhou migrácií  prenikali do kultúry jednotlivých lokálnych spoločenstiev či regiónov  cudzie kultúrne prvky, narúšala sa ich izolovanosť, dochádzalo  k vzájomnému osobnému poznávaniu ľudí z rôznych území.

Pracovné migrácie vyvolávali množstvo nových javov a vzťahov,  ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali viacerých sfér spôsobu života  a kultúry obyvateľov dotknutých území. Migranti mohli prispieť  k diferenciácii v rovine etnickej, konfesionálnej, sociálnej,  profesijnej, a to i v medzilokálnom kontexte.

Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť  pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny  fenomén horských oblastí.

 

Vstupné 5 €  


LEKTORKA

doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.

Pôsobí v Oddelení etnológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu,  kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre, kde prednáša problematiku ľudového umenia, sociálnej a materiálnej kultúry.

Venuje sa výskumu neroľníckych (doplnkových) zamestnaní v horských oblastiach Slovenska i v prostredí slovenskej minority v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. Zameriava sa na problematiku vandrovných zamestnaní  a pracovných migrácií v minulosti. V centre jej záujmu je aj úloha živnostníkov v spoločenskom, politickom a kultúrnom živote mesta do 50. rokov minulého storočia.

Je autorkou či spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, štúdií a vysokoškolských učebníc.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk
Odporúčané akcie