Quantcast

ONLINE: Včera bola dievka, dnes je žena

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Regionálne kultúrne  centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho kraja a hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia  Vás pozývajú na ONLINE ETNOPREDNÁŠKUVčera bola dievka, dnes je žena“ cez Facebook RKC


Včera bola dievka, dnes je žena 

V prednáške s Margitou Jágerovou 

SA DOZVIETE

o problematike vybranej časti svadobného obyčajového cyklu spojenej s prechodovými rituálmi, ktoré sa dotýkajú zmeny statusu nevesty - prechod zo stavu dievockého do ženského.

Prednáška popularizačnou formou približuje symboly panenstva a dievoctva prezentované v rámci svadobného cyklu, predstavuje ich tradičné, čiastočne i súčasné podoby, pútavou formou popisuje priebeh jednotlivých prechodových rituálov.

Je obohatená o zaujímavý vizuálny materiál dokladajúci pestrú škálu týchto prejavov v rámci územia Slovenska. 


LEKTORKA

doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., je etnologička, interpretka slovenských ľudových piesní

Pôsobí od r. 1997 na Katedre etnológie a folkloristiky  Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde  vyštudovala odbor slovenský jazyk – národopis, doktorandské štúdium  absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore etnológia.

Venuje sa tradičnej a súčasnej obyčajovej kultúre, najmä obyčajam  životného cyklu a kalendárnymi obyčajam, ale i etnológii detstva,  tradičným spevným prejavom.

Je autorkou viacerých odborných štúdií, knižných publikácií v  spoluautorstve, ale i samostatnej knižnej monografie Posledné zbohom…  Súčasné pohrebné obyčaje (2008), ktorá analyzuje problematiku pohrebného  obyčajového cyklu a jeho premeny v priebehu času.

Okrem pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa dlhoročne  venuje prezentácii a propagácii tradičnej a súčasnej kultúry Slovenska,  prednáškovej činnosti v rámci rôznych popularizačných podujatí, je  autorkou niekoľkých výstav a prezentácií propagujúcich výsledky  vedeckovýskumnej činnosti.

Dlhšie obdobie pôsobí ako lektorka v rámci rôznych projektov  zameraných na interpretáciu slovenských ľudových piesní, taktiež je už  dlhoročne porotkyňou postupových súťaží zameraných na scénický  folklorizmus, ale aj interpretkou ľudových piesní v spolupráci s  viacerými hudobnými telesami, zároveň členkou dramaturgických a  programových rád folklórnych festivalov na Slovensku.

 

MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2021

Zapojte sa do 6. ročníka celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume.

Podmienky etnologickej súťaže

www.rkcpd.sk

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Odporúčané akcie